รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระำกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2565  งบประมาณ 50,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 50,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved