รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2565   งบประมาณ 658,132.12 บาท เบิกจ่าย 658,132.12 บาท คงเหลือ -0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนม.ค.65-สพป.นราธิวาส เขต 1 7,500.00 1  มี.ค. 2565
2 เดือนม.ค.65 รร.บ้านบือเล็งใต้ 1,904.60 4  มี.ค. 2565
3 เดือนม.ค.65 รร.บ้านกูยิ(รือเสาะ) 1,990.20 4  มี.ค. 2565
4 เดือนม.ค.65 รร.บ้านบูกิ๊ตยือแร 1,990.20 4  มี.ค. 2565
5 เดือนม.ค.65 รร.บ้านอีนอ 1,990.20 4  มี.ค. 2565
6 เดือนม.ค.65 รร.บ้านป่าไผ่ 1,251.90 4  มี.ค. 2565
7 เดือนม.ค.65 รร.บ้านบาโงปะแต 4,996.90 4  มี.ค. 2565
8 เดือนม.ค.65 รร.บ้านสวนพลู 1,990.20 4  มี.ค. 2565
9 เดือนม.ค.65 รร.ประชาพัฒนา 1,904.60 4  มี.ค. 2565
10 เดือนม.ค.65 รร.บ้านปะลุกาแปเราะ 2,000.00 4  มี.ค. 2565
11 เดือนม.ค.65 รร.บ้านแป๊ะบุญ 5,000.00 4  มี.ค. 2565
12 เดือนม.ค.65 รร.บ้านบลูกาฮีเล 1,904.60 4  มี.ค. 2565
13 เดือนม.ค.65 รร.บ้านปูซูตีฆอ 1,300.00 4  มี.ค. 2565
14 เดือนม.ค.65 รร.บ้านตะมะยูง 1,251.90 4  มี.ค. 2565
15 เดือนม.ค.65 รร.ราชประชานุเคราะห์ 9 2,000.00 4  มี.ค. 2565
16 เดือนม.ค.65 รร.ชุมชนบ้านซากอ 4,943.40 4  มี.ค. 2565
17 เดือนม.ค.65 รร.บ้านซือเลาะ 1,990.20 4  มี.ค. 2565
18 เดือนม.ค.65 รร.บ้านสาวอ 1,251.90 4  มี.ค. 2565
19 เดือนม.ค.65 รร.บ้านบาตูมิตรภาพที่ 66 5,000.00 4  มี.ค. 2565
20 เดือนม.ค.65 รร.บ้านยะบะ 4,999.96 4  มี.ค. 2565
21 เดือนม.ค.65 รร.บ้านปะลุกาสาเมาะ 2,000.00 4  มี.ค. 2565
22 เดือนม.ค.65 รร.บ้านสายน้ำทิพย์ 1,990.20 4  มี.ค. 2565
23 เดือนม.ค.65 รร.บ้านจือแร 1,990.20 4  มี.ค. 2565
24 เดือนม.ค.65 รร.บ้านกาแนะ 2,000.00 7  มี.ค. 2565
25 เดือนม.ค.65 รร.ไทยรัฐวิทยา 10 2,000.00 7  มี.ค. 2565
26 เดือน ม.ค.65 รร.บ้านไร่พญา 2,000.00 7  มี.ค. 2565
27 เดือนม.ค.65 รร.บ้านโคกสยา 2,000.00 7  มี.ค. 2565
28 เดือนม.ค.65 รร.บ้านค่าย 3,900.00 7  มี.ค. 2565
29 เดือนม.ค.65 รร.บ้านกูเล็ง 2,000.00 7  มี.ค. 2565
30 เดือนม.ค.65 รร.บ้านปูลากาป๊ะ 2,000.00 7  มี.ค. 2565
31 เดือนม.ค.65 รร.บ้านแคนา 2,000.00 7  มี.ค. 2565
32 เดือนม.ค.65 รร.บ้านบลูกาสนอ 2,000.00 7  มี.ค. 2565
33 เดือนม.ค.65 รร.บ้านกาแร 2,000.00 7  มี.ค. 2565
34 เดือนม.ค.65 รร.บ้านบือราเป๊ะ 2,000.00 7  มี.ค. 2565
35 เดือนม.ค.65 รร.บ้านโคกพะยอม 2,000.00 7  มี.ค. 2565
36 เดือนม.ค.65 รร.บ้านมะนังกาหยี 3,900.00 7  มี.ค. 2565
37 เดือนม.ค.65 รร.บ้านกูแบสาลอ 2,000.00 7  มี.ค. 2565
38 เดือนม.ค.65 รร.บ้านตะโละมีญอ 2,000.00 7  มี.ค. 2565
39 เดือนม.ค.65 รร.วัดพนาสณฑ์ 2,000.00 7  มี.ค. 2565
40 เดือนม.ค.65 รร.บ้านฮูแตทูวอ 2,000.00 7  มี.ค. 2565
41 เดือนม.ค.65 รร.เมืองนราธิวาส 5,000.00 7  มี.ค. 2565
42 เดือนม.ค.65 รร.บ้านกาบุ๊ 2,000.00 7  มี.ค. 2565
43 เดือนม.ค.65 รร.บ้านทุ่งโต๊ะดัง 1,300.00 7  มี.ค. 2565
44 เดือนม.ค.65 รร.วัดกำแพง 1,300.00 7  มี.ค. 2565
45 เดือนม.ค.65 รร.บ้านทรายขาว 1,300.00 7  มี.ค. 2565
46 เดือนม.ค.65 รร.วัดลำภู 1,299.99 10  มี.ค. 2565
47 เดือนม.ค.65 รร.บ้านจืองา 1,299.99 10  มี.ค. 2565
48 เดือนม.ค.65 รร.บ้านโคกสุมุ 1,299.99 10  มี.ค. 2565
49 เดือนม.ค.65 รร.อนุบาลนราธิวาส 5,000.00 10  มี.ค. 2565
50 เดือนม.ค.65 รร.บ้านทอน 5,000.00 10  มี.ค. 2565
51 เดือนม.ค.65 รร.บ้านลูโบ๊ะบาตู 1,251.90 11  มี.ค. 2565
52 เดือนม.ค.65 รร.บ้านกาโดะ 1,904.60 11  มี.ค. 2565
53 เดือนม.ค.65 รร.บ้านดือแยหะยี 1,990.20 11  มี.ค. 2565
54 เดือนม.ค.65 รร.บ้านดูกู 2,000.00 11  มี.ค. 2565
55 เดือนม.ค.65 รร.บ้านตันหยง 2,000.00 11  มี.ค. 2565
56 เดือนม.ค.65 รร.บ้านรือเสาะ 1,990.20 11  มี.ค. 2565
57 เดือนม.ค.65 รร.ราชประชานุเคราะห์ 10 1,300.00 11  มี.ค. 2565
58 เดือนม.ค.65 รร.บ้านกาเยาะมาตี 2,000.00 11  มี.ค. 2565
59 เดือนม.ค.65 รร.บ้านปะลุกานากอ 2,000.00 11  มี.ค. 2565
60 เดือนม.ค.65 รร.บ้านสุไหงบาตู 2,000.00 11  มี.ค. 2565
61 เดือนม.ค.65 รร.บ้านยาแลเบ๊าะ 1,251.90 11  มี.ค. 2565
62 เดือนม.ค.65 รร.บ้านตะโละบาลอ 1,300.00 11  มี.ค. 2565
63 เดือนม.ค.65 รร.บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ 1,251.90 11  มี.ค. 2565
64 เดือนม.ค.65 รร.บ้านบือแรง 1,990.20 11  มี.ค. 2565
65 เดือนม.ค.65 รร.บ้านบือแนนากอ 1,262.60 11  มี.ค. 2565
66 เดือนม.ค.65 รร.บ้านดาฮง 1,893.90 11  มี.ค. 2565
67 เดือนม.ค.65 รร.บ้านมือและห์ 1,990.20 11  มี.ค. 2565
68 เดือนม.ค.65 รร.บ้านพนาทักษิณ 1,990.20 11  มี.ค. 2565
69 เดือนม.ค.65 รร.บ้านบากง 1,990.20 11  มี.ค. 2565
70 เดือนม.ค.65 รร.วัดราษฎร์สโมสร 3,852.00 11  มี.ค. 2565
71 เดือนก.พ.65 รร.ชุมชนบ้านซากอ 4,943.40 11  มี.ค. 2565
72 เดือนก.พ.65 รร.บ้านบูกิ๊ตยือแร 1,990.20 11  มี.ค. 2565
73 เดือนก.พ.65 รร.บ้านกาโดะ 1,904.60 11  มี.ค. 2565
74 เดือนก.พ.65 รร.บ้านบือเล็งใต้ 1,904.60 11  มี.ค. 2565
75 เดือนม.ค.65 รร.บ้านจูดแดง 2,000.00 16  มี.ค. 2565
76 เดือนม.ค.65 รร.บ้านแยะ 2,000.00 16  มี.ค. 2565
77 เดือนม.ค.65 รร.บ้านทำเนียบ 1,300.00 16  มี.ค. 2565
78 เดือนม.ค.65 รร.บ้านลุโบะดาโต๊ะ 1,944.98 16  มี.ค. 2565
79 เดือนม.ค.65 รร.บ้านกาเด็ง 2,000.00 16  มี.ค. 2565
80 เดือนม.ค.65 รร.บ้านโคกตีเต 1,284.00 16  มี.ค. 2565
81 เดือนม.ค.65 รร.บ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 5,000.00 16  มี.ค. 2565
82 เดือนม.ค.65 รร.บ้านโต๊ะนอ 1,300.00 16  มี.ค. 2565
83 เดือนม.ค.65 รร.บ้านยี่งอ 3,900.00 16  มี.ค. 2565
84 เดือนม.ค.65 รร.บ้านหัวเขา 2,000.00 16  มี.ค. 2565
85 เดือนม.ค.65 รร.บ้านโคกศิลา 2,000.00 16  มี.ค. 2565
86 เดือนม.ค.65 รร.บ้านบางมะนาว 2,000.00 16  มี.ค. 2565
87 เดือนม.ค.65 รร.บ้านโคกแมแน 1,300.00 16  มี.ค. 2565
88 เดือนม.ค.65 รร.บ้านเปล 1,300.00 16  มี.ค. 2565
89 เดือนม.ค.65 รร.บ้านกูแว 1,299.99 16  มี.ค. 2565
90 เดือนม.ค.65 รร.บ้านรามา 1,300.00 16  มี.ค. 2565
91 เดือนก.พ.65 รร.บ้านรามา 1,300.00 16  มี.ค. 2565
92 เดือนม.ค.65 รร.วัดโคกโก 2,000.00 16  มี.ค. 2565
93 เดือนก.พ.65 รร.วัดโคกโก 2,000.00 16  มี.ค. 2565
94 เดือนม.ค.-ก.พ.65 รร.บ้านลุโบะปาเระ 4,000.00 16  มี.ค. 2565
95 เดือนม.ค.-ก.พ.65 รร.บ้านตะโละแน็ง 2,600.00 16  มี.ค. 2565
96 เดือนม.ค.-ก.พ.65 รร.บ้านยารอ 4,000.00 16  มี.ค. 2565
97 เดือนก.พ.65 รร.บ้านกาแนะ 2,000.00 16  มี.ค. 2565
98 เดือนก.พ.65 รร.บ้านทอน 5,000.00 16  มี.ค. 2565
99 เดือนก.พ.65 รร.บ้านโคกสุมุ 1,300.00 16  มี.ค. 2565
100 เดือนก.พ.65 รร.บ้านแยะ 2,000.00 16  มี.ค. 2565
101 เดือนก.พ.65 รร.วัดพนาสณฑ์ 2,000.00 16  มี.ค. 2565
102 เดือนก.พ.65 รร.วัดลำภู 1,300.00 16  มี.ค. 2565
103 เดือนก.พ.65 รร.บ้านแคนา 2,000.00 16  มี.ค. 2565
104 เดือนก.พ.65 รร.บ้านจืองา 1,300.00 16  มี.ค. 2565
105 เดือนก.พ.65 รร.ไทยรัฐวิทยา 10 2,000.00 16  มี.ค. 2565
106 เดือนก.พ.65 รร.บ่านทุ่งโต๊ะดัง 1,300.00 16  มี.ค. 2565
107 เดือนก.พ.65 รร.บ้านกูเล็ง 2,000.00 16  มี.ค. 2565
108 เดือนก.พ.65 รร.อนุบาลนราธิวาส 5,000.00 16  มี.ค. 2565
109 เดือนก.พ.65 รร.บ้านโคกพะยอม 2,000.00 16  มี.ค. 2565
110 เดือนก.พ.65 สพป.นราธิวาส เขต 1 7,500.00 18  มี.ค. 2565
111 เดือนม.ค.65 รร.บ้านตายา 1,990.20 21  มี.ค. 2565
112 เดือนม.ค.65 รร.บ้านลูโบะบูโละ 1,990.20 21  มี.ค. 2565
113 เดือนม.ค.65 รร.บ้านสาคร 1,904.60 21  มี.ค. 2565
114 เดือนม.ค.65 รร.บ้านมะนังปันยัง 1,904.60 21  มี.ค. 2565
115 เดือนม.ค.65 รร.บ้านบลูกา 1,251.90 21  มี.ค. 2565
116 เดือนม.ค.65 รร.บ้านบือเจ๊าะ 2,000.00 21  มี.ค. 2565
117 เดือนม.ค.65 รร.บ้านกะลูแป 2,000.00 21  มี.ค. 2565
118 เดือนม.ค.65 รร.วัดเชิงเขา 2,000.00 21  มี.ค. 2565
119 เดือนม.ค.65 รร.บ้านไอร์แยง 3,852.00 21  มี.ค. 2565
120 เดือนม.ค.65 รร.บ้านยะลูตง 3,900.00 21  มี.ค. 2565
121 เดือนม.ค.65 รร.บ้านบือเระ 1,300.00 21  มี.ค. 2565
122 เดือนก.พ.65 รร.บ้านบือเระ 1,300.00 21  มี.ค. 2565
123 เดือนก.พ.65 รร.ราชประชานุเคราะห์ 9 2,000.00 21  มี.ค. 2565
124 เดือนก.พ.65 รร.บ้านไอร์แยง 3,852.00 21  มี.ค. 2565
125 เดือนก.พ.65 รร.ประชาพัฒนา 1,904.60 21  มี.ค. 2565
126 เดือนก.พ.65 รร.บ้านสายน้ำทิพย์ 1,990.20 21  มี.ค. 2565
127 เดือนม.ค.65 รร.สว่างวัฒนา 1,251.90 21  มี.ค. 2565
128 เดือนม.ค.65 รร.บ้านดือแย 1,251.90 21  มี.ค. 2565
129 เดือนม.ค.65 รร.บ้านลาเวง 1,990.20 21  มี.ค. 2565
130 เดือนม.ค.65 รร.บ้านละหาน 1,990.20 21  มี.ค. 2565
131 เดือนม.ค.65 รร.บ้านบือแนปีแย 2,000.00 21  มี.ค. 2565
132 เดือนก.พ.65 รร.บ้านจือแร 1,990.20 21  มี.ค. 2565
133 เดือนก.พ.65 รร.บ้านลูโบะบูโละ 1,990.20 21  มี.ค. 2565
134 เดือนก.พ.65 รร.บ้านสาคร 1,904.60 21  มี.ค. 2565
135 เดือนก.พ.65 รร.บ้านสาวอ 1,251.90 21  มี.ค. 2565
136 เดือนก.พ.65 รร.บ้านบลูกา 1,251.90 21  มี.ค. 2565
137 เดือนก.พ.65 รร.บ้านตะมะยูง 1,251.90 21  มี.ค. 2565
138 เดือนก.พ.65 รร.บ้านยาแลเบ๊าะ 1,251.90 21  มี.ค. 2565
139 เดือนก.พ.65 รร.สว่างวัฒนา 1,251.90 21  มี.ค. 2565
140 เดือนก.พ.65 รร.บ้านบือแนนากอ 1,262.60 21  มี.ค. 2565
141 เดือนก.พ.65 รร.บ้านบาโงปะแต 4,996.90 21  มี.ค. 2565
142 เดือนก.พ.65 รร.บ้านยะบะ 4,999.96 21  มี.ค. 2565
143 เดือนก.พ.65 รร.วัดราษฎร์สโมสร 3,852.00 21  มี.ค. 2565
144 เดือนก.พ.65 รร.บ้านปะลุกาแปเราะ 2,000.00 21  มี.ค. 2565
145 เดือนก.พ.65 รร.บ้านปะลุกานากอ 2,000.00 21  มี.ค. 2565
146 เดือนก.พ.65 รร.บ้านปะลุกาสาเมาะ 2,000.00 21  มี.ค. 2565
147 เดือนก.พ.65 รร.บ้านบือเจ๊าะ 2,000.00 21  มี.ค. 2565
148 เดือนก.พ.65 รร.บ้านปูซูตีฆอ 1,300.00 21  มี.ค. 2565
149 เดือนก.พ.65 รร.ราชประชานุเคราะห์ 10 1,300.00 21  มี.ค. 2565
150 เดือนก.พ.65 รร.บ้านแป๊ะบุญ 5,000.00 21  มี.ค. 2565
151 เดือนก.พ.65 รร.บ้านยือลอ 3,900.00 21  มี.ค. 2565
152 เดือนก.พ.65 รร.บ้านซือเลาะ 1,990.20 21  มี.ค. 2565
153 เดือนก.พ.65 รร.บ้านอีนอ 1,990.20 21  มี.ค. 2565
154 เดือนก.พ.65 รร.บ้านสวนพลู 1,990.20 21  มี.ค. 2565
155 เดือนก.พ.65 รร.บ้านลาเวง 1,990.20 21  มี.ค. 2565
156 เดือนก.พ.65 รร.บ้านละหาน 1,990.20 21  มี.ค. 2565
157 เดือนม.ค.65 รร.บ้านจะแลเกาะ 1,300.00 22  มี.ค. 2565
158 เดือนม.ค.65 รร.บ้านทุ่งคา 1,985.96 22  มี.ค. 2565
159 เดือนม.ค.-ก.พ.65 รร.บ้านจอเบาะ 2,600.00 22  มี.ค. 2565
160 เดือนม.ค.-ก.พ.65 รร.บ้านปาลอบาต๊ะ 4,000.00 22  มี.ค. 2565
161 เดือนม.ค.-ก.พ.65 รร.บ้านต้นตาล 4,000.00 22  มี.ค. 2565
162 เดือนม.ค.65 รร.บ้านกำปงปีแซ 1,300.00 22  มี.ค. 2565
163 เดือนก.พ.65 รร.บ้านกำปงปีแซ 1,300.00 22  มี.ค. 2565
164 เดือนม.ค.65 รร.บ้านศาลาลูกไก่ 1,300.00 22  มี.ค. 2565
165 เดือนก.พ.65 รร.บ้านศาลาลูกไก่ 1,300.00 22  มี.ค. 2565
166 เดือนม.ค.65 รร.บ้านปลักปลา 2,000.00 22  มี.ค. 2565
167 เดือนก.พ.65 รร.บ้านปลักปลา 2,000.00 22  มี.ค. 2565
168 เดือนก.พ.65 รร.บ้านโคกแมแน 1,300.00 22  มี.ค. 2565
169 เดือนก.พ.65 รร.บ้านโคกสยา 2,000.00 22  มี.ค. 2565
170 เดือนก.พ.65 รร.บ้านบลูกาสนอ 2,000.00 22  มี.ค. 2565
171 เดือนก.พ.65 รร.บ้านเปล 1,300.00 22  มี.ค. 2565
172 เดือนก.พ.65 รร.บ้านกาบุ๊ 2,000.00 22  มี.ค. 2565
173 เดือนก.พ.65 รร.บ้านยี่งอ 3,900.00 22  มี.ค. 2565
174 เดือนก.พ.65 รร.บ้านโคกศิลา 2,000.00 22  มี.ค. 2565
175 เดือนก.พ.65 รร.บ้านฮูแตทูวอ 2,000.00 22  มี.ค. 2565
176 เดือนก.พ.65 รร.บ้านค่าย 3,900.00 22  มี.ค. 2565
177 เดือนก.พ.65 รร.บ้านไร่พญา 2,000.00 22  มี.ค. 2565
178 เดือนก.พ.65 รร.เมืองนราธิวาส 5,000.00 22  มี.ค. 2565
179 เดือนก.พ.65 รร.บ้านกูแว 1,300.00 22  มี.ค. 2565
180 เดือนก.พ.65 รร.บ้านตะโละมีญอ 2,000.00 22  มี.ค. 2565
181 เดือนก.พ.65 รร.บ้านโต๊ะนอ 1,300.00 22  มี.ค. 2565
182 เดือนก.พ.65 รร.บ้านกาแร 2,000.00 22  มี.ค. 2565
183 เดือนก.พ.65 รร.บ้านกูแบสาลอ 2,000.00 22  มี.ค. 2565
184 เดือนก.พ.65 รร.บ้านทุ่งคา 2,000.00 22  มี.ค. 2565
185 เดือนม.ค.-ก.พ.65 รร.น้ำตกปาโจ 4,000.00 22  มี.ค. 2565
186 เดือนม.ค.-ก.พ.65 รร.บ้านยือลาแป 7,704.00 22  มี.ค. 2565
187 เดือนม.ค.-ก.พ.65 รร.บ้านบูเกะสูดอ 4,000.00 22  มี.ค. 2565
188 เดือนม.ค.-ก.พ.65 รร.บ้านมะยูง 4,000.00 22  มี.ค. 2565
189 เดือนม.ค.-ก.พ.65 รร.บ้านสุเป๊ะ 3,980.40 22  มี.ค. 2565
190 เดือนม.ค.-ก.พ.65 รร.บ้านคอลอกาเว 9,886.80 22  มี.ค. 2565
191 เดือนม.ค.-ก.พ.65 รร.บ้านปาหนัน 7,308.10 22  มี.ค. 2565
192 เดือนม.ค.-ก.พ.65 รร.ชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ 3,809.20 22  มี.ค. 2565
193 เดือนม.ค.65 รร.บ้านยือลอ 3,900.00 22  มี.ค. 2565
194 เดือนม.ค.65 รร.บ้านอาตะบือเระ 2,000.00 22  มี.ค. 2565
195 เดือนก.พ.65 รร.บ้านตายา 1,990.20 22  มี.ค. 2565
196 เดือนก.พ.65 รร.บ้านดือแยหะยี 1,990.20 22  มี.ค. 2565
197 เดือนก.พ.65 รร.บ้านมะนังปันยัง 1,904.60 22  มี.ค. 2565
198 เดือนก.พ.65 รร.บ้านอาตะบือเระ 2,000.00 22  มี.ค. 2565
199 เดือนก.พ.65 รร.บ้านบาตูมิตรภาพที่ 66 5,000.00 22  มี.ค. 2565
200 เดือนม.ค.-ก.พ.65 รร.บ้านนาโอน 2,503.80 22  มี.ค. 2565
201 เดือนม.ค.-ก.พ.65 รร.สามัคคีวิทยา 2,503.80 22  มี.ค. 2565
202 เดือนก.พ.65 รร.บ้านกาเด็ง 2,000.00 22  มี.ค. 2565
203 เดือนก.พ.65 รร.บ้านบากง 1,990.20 22  มี.ค. 2565
204 เดือนก.พ.65 รร.บ้านบือแรง 1,990.20 22  มี.ค. 2565
205 เดือนก.พ.65 รร.บ้านบือแนปีแย 2,000.00 23  มี.ค. 2565
206 เดือนม.ค.65 รร.ประชาวิทยรังสรรค์ 1,990.20 23  มี.ค. 2565
207 เดือนก.พ.65 รร.ประชาวิทยรังสรรค์ 1,990.20 23  มี.ค. 2565
208 เดือนก.พ.65 รร.บ้านกะลูแป 2,000.00 23  มี.ค. 2565
209 เดือนก.พ.65 รร.บ้านยะลูตง 3,900.00 23  มี.ค. 2565
210 เดือนม.ค.-ก.พ.65 รร.บ้านคลอแระ 4,000.00 23  มี.ค. 2565
211 เดือนก.พ.65 รร.บ้านดือแย 1,251.90 24  มี.ค. 2565
212 เดิอนม.ค.-ก.พ.65 รร.บ้านยาบี 4,000.00 8  เม.ย. 2565
213 เดือนม.ค.-ก.พ.65 รร.บ้านบูเกะกอตอ 4,000.00 8  เม.ย. 2565
214 เดือนม.ค.-ก.พ.65 รร.บ้านนากอ 4,000.00 8  เม.ย. 2565
215 เดือนก.พ.65 รร.บ้านมะนังกาหยี 3,900.00 8  เม.ย. 2565
216 เดือนก.พ.65 รร.บ้านปูลากาป๊ะ 2,000.00 8  เม.ย. 2565
217 เดือนก.พ.65 รร.บ้านทรายขาว 1,300.00 8  เม.ย. 2565
218 เดือนก.พ.65 รร.บ้านหัวเขา 2,000.00 8  เม.ย. 2565
219 เดือนก.พ.65 รร.วัดกำแพง 1,300.00 8  เม.ย. 2565
220 เดือนก.พ.65 รร.บ้านโคกตีเต 1,284.00 8  เม.ย. 2565
221 เดือนก.พ.65 รร.บ้านบือราเป๊ะ 2,000.00 8  เม.ย. 2565
222 เดือนก.พ.65 รร.บ้านลุโบะดาโต๊ะ 2,000.00 8  เม.ย. 2565
223 เดือนม.ค.-ก.พ.65 รร.บ้านบูเกะบากง 7,800.00 8  เม.ย. 2565
224 เดือนก.พ.65 รร.บ้านทำเนียบ 1,300.00 8  เม.ย. 2565
225 เดือนม.ค.65 รร.บ้านกูยิ(ยี่งอ) 2,000.00 8  เม.ย. 2565
226 เดือนก.พ.65 รร.บ้านกูยิ(ยี่งอ) 2,000.00 8  เม.ย. 2565
227 เดือนม.ค.-ก.พ.65 รร.บ้านสุไหงบาลา 4,000.00 8  เม.ย. 2565
228 เดือนก.พ.65 รร.บ้านรือเสาะ 1,990.20 11  เม.ย. 2565
229 เดือนม.ค.-ก.พ.65 รร.บ้านลาเมาะฮีเล 3,809.20 11  เม.ย. 2565
230 เดือนม.ค.-ก.พ.65 รร.บ้านตอหลัง 2,503.80 11  เม.ย. 2565
231 เดือนม.ค.-ก.พ.65 รร.บ้านลาเมาะ 3,980.40 11  เม.ย. 2565
232 เดือนม.ค.-ก.พ.65 รร.บ้านสะแนะ 2,503.80 11  เม.ย. 2565
233 เดือนม.ค.65 รร.บ้านธรรมเจริญ 2,557.30 11  เม.ย. 2565
234 เดือนก.พ.65 รร.บ้านดาฮง 1,893.90 11  เม.ย. 2565
235 เดือนก.พ.65 รร.บ้านธรรมเจริญ 2,557.30 11  เม.ย. 2565
236 เดือนก.พ.65 รร.บ้านสุไหงบาตู 2,000.00 11  เม.ย. 2565
237 เดือนก.พ.65 รร.บ้านกาเยาะมาตี 2,000.00 11  เม.ย. 2565
238 เดือนก.พ.65 รร.บ้านมือและห์ 1,990.20 11  เม.ย. 2565
239 เดือนก.พ.65 รร.บ้านตันหยง 2,000.00 11  เม.ย. 2565
240 เดือนม.ค.-ก.พ.65 รร.บ้านบริจ๊ะ 3,809.20 11  เม.ย. 2565
241 เดือนม.ค.-ก.พ.65 รร.บ้านตามุง 3,809.20 11  เม.ย. 2565
242 เดือนม.ค.-ก.พ.65 รร.บ้านฮูแตยือลอ 4,000.00 11  เม.ย. 2565
243 เดือนม.ค.65 รร.บ้านบาโงปูโละ 3,852.00 11  เม.ย. 2565
244 เดือนก.พ.65 รร.วัดเชิงเขา 2,000.00 11  เม.ย. 2565
245 เดือนก.พ.65 รร.บ้านบาโงปูโละ 3,852.00 11  เม.ย. 2565
246 เดือนก.พ.65 รร.บ้านป่าไผ่ 1,251.90 11  เม.ย. 2565
247 เดือนก.พ.65 รร.บ้านลูโบ๊ะบาตู 1,251.90 11  เม.ย. 2565
248 เดือนก.พ.65 รร.บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ 1,251.90 11  เม.ย. 2565
249 เดือนก.พ.65 รร.บ้านพนาทักษิณ 1,990.20 11  เม.ย. 2565
250 เดือนก.พ.65 รร.บ้านกูยิ(รือเสาะ) 1,990.20 11  เม.ย. 2565
251 เดือนม.ค.-ก.พ.65 รร.บ้านปูตะ 4,000.00 11  เม.ย. 2565
252 เดือนม.ค.-ก.พ.65 รร.บ้านลุโบะบายะ 4,000.00 11  เม.ย. 2565
253 เดือนก.พ.65 รร.บ้านจะแลเกาะ 1,300.00 11  เม.ย. 2565
254 เดือนก.พ.65 รร.บ้านบางมะนาว 2,000.00 11  เม.ย. 2565
255 เดือนก.พ.65 รร.บ้านจูดแดง 2,000.00 11  เม.ย. 2565
256 เดือนก.พ.65 รร.บ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 5,000.00 11  เม.ย. 2565
257 เดือนก.พ.65 รร.บ้านตะโละบาลอ 1,300.00 12  เม.ย. 2565
258 เดือนม.ค.-ก.พ.65 รร.บ้านบาตง 3,980.40 20  เม.ย. 2565
259 เดือนก.พ.65 รร.บ้านบลูกาฮีเล 1,904.60 20  เม.ย. 2565
260 เดือนม.ค.-ก.พ.65 รร.บ้านกลูบี 7,704.00 20  เม.ย. 2565
261 เดือนม.ค.-ก.พ.65 รร.บ้านอีโยะ 4,000.00 20  เม.ย. 2565
262 เดือนก.พ.65 รร.บ้านดูกู 2,000.00 20  เม.ย. 2565
263 เดือนม.ค.-ก.พ.65 รร.บ้านนาดา 3,980.40 26  เม.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved