รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเืพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564  งบประมาณ 700,600.00 บาท เบิกจ่าย 647,628.00 บาท คงเหลือ 52,972.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ลูกหนี้เงินยืม-นส.ทองกร เตชปัญโย บย.5/65 526,400.00 2  ก.พ. 2565
2 ค่าซื้อวัสดุ 35,696.00 8  ก.พ. 2565
3 ค่าซื้อวัสดุ 7,665.00 8  ก.พ. 2565
4 ค่าซื้อวัสดุ 5,000.00 8  ก.พ. 2565
5 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 10,000.00 10  ก.พ. 2565
6 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล 18,121.00 10  ก.พ. 2565
7 ค่าซื้อวัสดุ 17,801.00 21  ก.พ. 2565
8 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.ทองกร เตชปัญโย 15,265.00 10  มี.ค. 2565
9 รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืม-นส.ทองกร เตชปัญโย บย.5/65 -50,400.00 28  มี.ค. 2565
10 ค่าล่วงเวลา-นางวนิดา อักษรถึง 62,080.00 2  พ.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved