รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ   งบประมาณ 553,500.00 บาท เบิกจ่าย 553,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ลูกหนี้เงินยืม-นางนิภา ศรีสุวรรณวิเชียร บย.6/65 72,467.00 3  ก.พ. 2565
2 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน-นส.อรทิพย์ ชูขาว(ชดใช้เงินทดรอง) 37,020.00 10  ก.พ. 2565
3 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน-นางนิภา ศรีสุวรรณวิเชียร(ชดใช้เงินทดรอง) 29,615.00 10  ก.พ. 2565
4 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน-นส.อรทิพย์ ชูขาว(ชดใช้เงินทดรอง) 44,361.00 21  ก.พ. 2565
5 ลูกหนี้เงินยืม-นส.อรทิพย์ ชูขาว บย.7/65 66,966.00 2  มี.ค. 2565
6 ลูกหนี้เงินยืม-นางนิภา ศรีสุวรรณวิเชียร บย.8/65 55,376.00 18  มี.ค. 2565
7 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน-นส.อรทิพย์ ชูขาว 5,057.00 18  มี.ค. 2565
8 รับคืนเงินนส.อรทิพย์ ชูขาว บย.7/65 -3,000.00 28  มี.ค. 2565
9 รับคืนเงินลูกหนี้-นางนิภา ศรีสุวรรณวิเชียร บย.8/65 -2,640.00 29  มี.ค. 2565
10 ลูกหนี้เงินยืม-นส.อรทิพย์ ชูขาว บย.12/65 62,867.00 10  พ.ค. 2565
11 ลูกหนี้เงินยืม-นางนิภา ศรีสุวรรณวิเชียร บย.15/65 88,076.00 23  พ.ค. 2565
12 ลูกหนี้เงินยืม-นส.อรทิพย์ ชูขาว บย.19/64 8,757.00 21  มิ.ย. 2565
13 รับคืนเงินลูกหนี้-นางนิภา ศรีสุวรรณวิเชียร บย.15/65 -100.00 21  มิ.ย. 2565
14 ลูกหนี้เงินยืม-นางนิภา ศรีสุวรรณวิเชียร บย.22/64 8,753.00 1  ก.ค. 2565
15 ลูกหนี้เงินยืม-นส.อรทิพย์ ชูขาว บย.24/65 42,429.00 7  ก.ค. 2565
16 ลูกหนี้เงินยืม-นางนิภา ศรีสุวรรณวิเชียร บย.28/65(บางส่วน) 37,496.00 4  ส.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved