รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแนวการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  งบประมาณ 12,500.00 บาท เบิกจ่าย 11,620.00 บาท คงเหลือ 880.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ลูกหนี้เงินยืม-นส.ณฐมน หมื่นเพชร บย.10/65 7,430.00 18  เม.ย. 2565
2 ค่าล่วงเวลา-นส.ณฐมน หมื่นเพชร 5,040.00 5  พ.ค. 2565
3 รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืม-นส.ณฐมน หมื่นเพชร บย.10/65 -850.00 17  พ.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved