รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างนักการภารโรง ค่าจ้างรวมเงืนเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 9,450 บาท เดือนมกราคม 2565  งบประมาณ 642,600.00 บาท เบิกจ่าย 642,600.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนม.ค.65 612,000.00 21  ม.ค. 2565
2 ประกันสังคมเดือนม.ค.65 30,600.00 21  ม.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved