รายการเบิกจ่าย
 กลับ   งบประมาณเพื่อชำระเงินสมทบกองทุนทดแทนประจำปี 2565 (มกราคม ถึง ธันวาคม 2565) ให้กับลูกจ้างชั่วคราว  งบประมาณ 42,840.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 42,840.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved