รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมงให้แก่โรงเรียนที่เปิดสอนอิสลามศึกษารายขั่วโมงในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  งบประมาณ 536,000.00 บาท เบิกจ่าย 536,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนพ.ย.64 119,600.00 11  ก.พ. 2565
2 เดือนธ.ค.64 111,400.00 11  ก.พ. 2565
3 เดือนม.ค.65 108,200.00 7  มี.ค. 2565
4 เดือนก.พ.65 98,000.00 12  เม.ย. 2565
5 เดือนมี.ค.65 98,800.00 27  เม.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved