รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ  งบประมาณ 90,000.00 บาท เบิกจ่าย 90,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-นส.รอบียะห์ มะดับดง 6,000.00 2  ก.พ. 2565
2 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 4 โรง 24,000.00 4  ก.พ. 2565
3 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 10 โรง 60,000.00 7  ก.พ. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved