รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายการดำเนินการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ (ค่าเดินทางไปนิเทศ กำกับติดตามและประเมินผลเพศวิถีและทักษะชีวิตในรูปแบบ Active Learning)  งบประมาณ 5,000.00 บาท เบิกจ่าย 4,620.00 บาท คงเหลือ 380.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าเบี้ยเลี้ยง-นายอนิวรรต อาลี 1,560.00 10  มี.ค. 2565
2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นายอนิวรรต อาลี 3,060.00 7  เม.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved