รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านยือลาแป  งบประมาณ 11,700.00 บาท เบิกจ่าย 11,196.29 บาท คงเหลือ 503.71 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.64 3,492.29 13  ธ.ค. 2564
2 เดือนพ.ย.64 3,852.00 13  ธ.ค. 2564
3 เดือนธ.ค.64 3,852.00 21  มี.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved