รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านบลูกา  งบประมาณ 3,900.00 บาท เบิกจ่าย 3,755.70 บาท คงเหลือ 144.30 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.64 1,251.90 9  ธ.ค. 2564
2 เดือนพ.ย.64 1,251.90 17  ธ.ค. 2564
3 เดือนธ.ค.64 1,251.90 8  ก.พ. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved