รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา  งบประมาณ 2,000,000.00 บาท เบิกจ่าย 145,181.46 บาท คงเหลือ 1,854,818.54 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างทำตรายางรองผอ.เขต 2,100.00 5  พ.ย. 2564
2 ค่าจ้างทำป้ายชื่อติดหน้าห้อง 1,650.00 5  พ.ย. 2564
3 ค่าขยะมูลฝอยเดือนต.ค.64 500.00 5  พ.ย. 2564
4 ค่าไฟฟ้าเดือนต.ค.64 53,303.84 5  พ.ย. 2564
5 ค่าโทรศัพท์มือถือผอ.เดือนก.ย.64 1,282.93 5  พ.ย. 2564
6 ค่าไปรษณีย์เดือนต.ค.64 3,385.00 5  พ.ย. 2564
7 ค่าน้ำประปาเดือนต.ค.64 790.73 5  พ.ย. 2564
8 ค่าจ้างถ่ายเอกสารเดือนต.ค.64 2,753.00 11  พ.ย. 2564
9 ค่าโทรศัพท์ CAT เดือนก.ย.64 3,907.15 15  พ.ย. 2564
10 ค่าน้ำดื่มเดือนต.ค.64 870.00 17  พ.ย. 2564
11 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 16-31 ต.ค.64 1,146.84 17  พ.ย. 2564
12 ค่าโทรศัพท์ TOT เดือนก.ย.64 861.35 17  พ.ย. 2564
13 ลูกหนี้เงินยืม-นส.ฮานีนา เมาะมิง บย.1/65 8,550.00 19  พ.ย. 2564
14 ค่าโทรศัพท์มือถือผอ.เดือนต.ค.64 1,291.49 1  ธ.ค. 2564
15 ค่าน้ำประปาเดือนพ.ย.64 767.73 1  ธ.ค. 2564
16 ค่าโทรศัพท์ CAT เดือนต.ค.64 3,868.29 2  ธ.ค. 2564
17 ค่าไฟฟ้าเดือนพ.ย.64 49,154.11 3  ธ.ค. 2564
18 ค่าไปรษณีย์เดือนพ.ย.64 5,684.00 3  ธ.ค. 2564
19 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.นภาพร ไชยณรงค์ 3,315.00 3  ธ.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved