รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา  งบประมาณ 2,000,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,000,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างทำตรายางรองผอ.เขต 2,100.00 5  พ.ย. 2564
2 ค่าจ้างทำป้ายชื่อติดหน้าห้อง 1,650.00 5  พ.ย. 2564
3 ค่าขยะมูลฝอยเดือนต.ค.64 500.00 5  พ.ย. 2564
4 ค่าไฟฟ้าเดือนต.ค.64 53,303.84 5  พ.ย. 2564
5 ค่าโทรศัพท์มือถือผอ.เดือนก.ย.64 1,282.93 5  พ.ย. 2564
6 ค่าไปรษณีย์เดือนต.ค.64 3,385.00 5  พ.ย. 2564
7 ค่าน้ำประปาเดือนต.ค.64 790.73 5  พ.ย. 2564
8 ค่าจ้างถ่ายเอกสารเดือนต.ค.64 2,753.00 11  พ.ย. 2564
9 ค่าโทรศัพท์ CAT เดือนก.ย.64 3,907.15 15  พ.ย. 2564
10 ค่าน้ำดื่มเดือนต.ค.64 870.00 17  พ.ย. 2564
11 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 16-31 ต.ค.64 1,146.84 17  พ.ย. 2564
12 ค่าโทรศัพท์ TOT เดือนก.ย.64 861.35 17  พ.ย. 2564
13 ลูกหนี้เงินยืม-นส.ฮานีนา เมาะมิง บย.1/65 8,550.00 19  พ.ย. 2564
14 ค่าโทรศัพท์มือถือผอ.เดือนต.ค.64 1,291.49 1  ธ.ค. 2564
15 ค่าน้ำประปาเดือนพ.ย.64 767.73 1  ธ.ค. 2564
16 ค่าโทรศัพท์ CAT เดือนต.ค.64 3,868.29 2  ธ.ค. 2564
17 ค่าไฟฟ้าเดือนพ.ย.64 49,154.11 3  ธ.ค. 2564
18 ค่าไปรษณีย์เดือนพ.ย.64 5,684.00 3  ธ.ค. 2564
19 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.นภาพร ไชยณรงค์ 3,315.00 3  ธ.ค. 2564
20 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-นายวันชัย ปานสาลี 3,231.00 7  ธ.ค. 2564
21 ค่าจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ทะเบียน กข 7929 นราธิวาส 4,500.00 7  ธ.ค. 2564
22 ค่าจ้างถ่ายเอกสารเดือนพ.ย.64 5,693.00 7  ธ.ค. 2564
23 ค่าซื้อวัสด-นางศิรประภา เซ้งเถียร(โครงการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทย) 10,000.00 7  ธ.ค. 2564
24 ลูกหนี้เงินยืม-นส.อรสุธี คงมา บย.2/65 (โครงการพัฒนาศักยภาพ) 308,300.00 8  ธ.ค. 2564
25 ค่าขยะมูลฝอยเดือนพ.ย.64 500.00 9  ธ.ค. 2564
26 ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีมอบเงินพระราชทาน-นส.กชสม มณีมาศ 4,340.00 9  ธ.ค. 2564
27 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.ฐิฎิมาธ์ พิริยะเพียรพันธ์ 595.00 9  ธ.ค. 2564
28 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-นางอุบลรัตน์ สนิท 45,055.10 13  ธ.ค. 2564
29 ค่าโทรศัพท์ TOT เดือนต.ค.64 854.93 13  ธ.ค. 2564
30 ค่าน้ำประปาเดือนธ.ค.64 767.73 20  ธ.ค. 2564
31 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล-นส.อรสุธี คงมา(โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร) 1,050.00 21  ธ.ค. 2564
32 ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสาร-นส.อรสุธี คงมา(โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร) 60,000.00 21  ธ.ค. 2564
33 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นางรอกีเยาะ เลิศบุรุษ(โครงการพัฒนาทักษะในทศวรรษที่ 21) 3,850.00 21  ธ.ค. 2564
34 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 1-15 พ.ย.64 7,798.44 22  ธ.ค. 2564
35 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 16-30 พ.ย.64 11,565.70 22  ธ.ค. 2564
36 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.โนร์อารัฟ เจะโก๊ะ 5,880.00 23  ธ.ค. 2564
37 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.ฐิฏิมาธ์ พิริยะเพียรพันธ์ 1,155.00 24  ธ.ค. 2564
38 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นางศิรประภา เซ้งเถียร(โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย) 23,160.00 27  ธ.ค. 2564
39 รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืม-นส.ฮานีดา เมาะมิง บย.1/65 -680.00 27  ธ.ค. 2564
40 ค่าโทรศัพท์มือถือผอ.เดือนพ.ย.64 1,282.93 4  ม.ค. 2565
41 ค่าโทรศัพท์ CAT เดือนพ.ย.64 3,898.65 4  ม.ค. 2565
42 ค่าซื้อของที่ระลึก-นส.อรสุธี คงมา(โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ) 3,000.00 4  ม.ค. 2565
43 ค่าไฟฟ้าเดือนธ.ค.64 50,935.24 4  ม.ค. 2565
44 ค่าไปรษณีย์เดือนธ.ค.64 10,308.00 5  ม.ค. 2565
45 ค่าจ้างถ่ายเอกสารเดือนธ.ค.64 6,861.00 6  ม.ค. 2565
46 ค่าน้ำดื่มเดือนพ.ย.-ธ.ค.64 1,185.00 6  ม.ค. 2565
47 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-นส.โนร์อารัฟ เจะโก๊ะ 5,870.00 7  ม.ค. 2565
48 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นางศิรประภา เซ้งเถียร(โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย) 7,700.00 7  ม.ค. 2565
49 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นายอนิวรรต อาลี(โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21) 15,400.00 12  ม.ค. 2565
50 ค่าขยะมูลฝอยเดือนธ.ค.64 500.00 12  ม.ค. 2565
51 ค่าจ้างทำป้ายโฟมบอร์ด-นางรอกีเยาะ เลิศบุรุษ 4,295.00 12  ม.ค. 2565
52 ลูกหนี้เงินยืม-นส.เรวดี เสนแก้ว บย.4/65 (โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา) 97,600.00 18  ม.ค. 2565
53 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 1-15 ธ.ค.64 9,685.47 18  ม.ค. 2565
54 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 16-31 ธ.ค.64 7,093.18 18  ม.ค. 2565
55 ค่าซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมเคาน์เตอร์ 1,490.00 18  ม.ค. 2565
56 ค่าจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด 5 ธ.ค.64 1,000.00 18  ม.ค. 2565
57 ค่าโทรศัพท์ TOT เดือนพ.ย.64 839.95 18  ม.ค. 2565
58 ค่าโทรศัพท์ TOT เดือนธ.ค.64 846.37 18  ม.ค. 2565
59 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.ปุญญาดา ศรีสุวรรณ 350.00 18  ม.ค. 2565
60 รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืม-นส.อรสุธี คงมา บย.2/65 -14,631.00 17  ม.ค. 2565
61 ค่าใช้จ่ายในการอบรม-นายนิอับดุลรอมัน มุหะ(โครงการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้หลักสูตรอิสลามศึกษา) 4,200.00 20  ม.ค. 2565
62 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 1-15 ม.ค.65 5,818.09 20  ม.ค. 2565
63 ค่าน้ำประปาเดือนม.ค.65 377.71 21  ม.ค. 2565
64 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.วันทนีย์ บำรุงชาติ 700.00 21  ม.ค. 2565
65 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-นส.รอบียะห์ มะดับดง 7,295.00 2  ก.พ. 2565
66 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.โนร์อารัฟ เจะโก๊ะ 630.00 2  ก.พ. 2565
67 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.นภาพร ไชยณรงค์ 630.00 2  ก.พ. 2565
68 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-นส.เรวดี เสนแก้ว 3,730.00 2  ก.พ. 2565
69 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม-นส.สุดา แมเร๊าะ 3,850.00 2  ก.พ. 2565
70 ค่าซื้อหมึกโอกิ(งานเลขานุการ) 8,950.00 2  ก.พ. 2565
71 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-นางสุธิตา จันทร์เพชร 1,800.00 2  ก.พ. 2565
72 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.ปุญญาดา ศรีสุวรรณ 280.00 2  ก.พ. 2565
73 ค่าจ้างถ่ายเอกสารเดือนม.ค.65 8,120.00 8  ก.พ. 2565
74 ค่าจ้างเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ทะเบียน กง 8210 นธ 2,551.95 8  ก.พ. 2565
75 ค่าซื้อวัสดุซ่อมชุดรางผ้าม่าน 280.00 8  ก.พ. 2565
76 ค่าขยะมูลฝอยเดือนม.ค.65 500.00 9  ก.พ. 2565
77 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.ฮานีดา เมาะมิง(โครงการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้สะเต็มศึกษา) 2,180.00 10  ก.พ. 2565
78 ค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 74,886.09 10  ก.พ. 2565
79 ค่าโทรศัพท์มือถือผอ.เดือนธ.ค.64 1,289.35 11  ก.พ. 2565
80 ค่าโทรศัพท์ CAT เดือนธ.ค.64 3,870.83 21  ก.พ. 2565
81 ค่าน้ำประปาเดือนก.พ.65 224.70 21  ก.พ. 2565
82 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 16-31 ม.ค.65 10,885.94 21  ก.พ. 2565
83 ค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 26,029.00 21  ก.พ. 2565
84 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.ฮานีดา เมาะมิง(โครงการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้สะเต็มศึกษา) 680.00 22  ก.พ. 2565
85 ค่าไฟฟ้าเดือนม.ค.65 63,139.98 22  ก.พ. 2565
86 รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืม-นส.เรวดี เสนแก้ว บย.3/654 -1,840.00 21  ก.พ. 2565
87 ค่าโทรศัพท์มือถือผอ.เดือนม.ค.65 1,376.15 24  ก.พ. 2565
88 ค่าไปรษณีย์เดือนม.ค.65 7,773.00 1  มี.ค. 2565
89 ค่าซื้อวัสดุสำหรับจัดห้องเรียน รร.บ้านบางมะนาว 15,000.00 1  มี.ค. 2565
90 ค่าน้ำดื่มเดือนม.ค.65 765.00 1  มี.ค. 2565
91 ค่าซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมเคาน์เตอร์และทาสีฟุตบาท 15,335.00 1  มี.ค. 2565
92 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 1-15 ก.พ.65 6,055.57 1  มี.ค. 2565
93 ค่าไปรษณีย์เดือนก.พ.65 9,364.00 3  มี.ค. 2565
94 ค่าซื้อวัสดุสำหรับห้องเรียน รร.เมืองนราธิวาส 15,000.00 7  มี.ค. 2565
95 ค่าจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทะเบียน กค 2179 นธ 8,543.78 7  มี.ค. 2565
96 ค่าจ้างเปลี่ยนท่อยางสุญญากาศทะเบียน กค 604 นธ 2,388.24 7  มี.ค. 2565
97 ค่าซื้อวัสดุเครื่องราชสักการะ 10,670.00 7  มี.ค. 2565
98 ค่าขยะมูลฝอยเดือนก.พ.65 500.00 7  มี.ค. 2565
99 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นครูอัตรจ้าง-นายอำนาจ ถาวรศรี 3,910.00 8  มี.ค. 2565
100 ค่าซื้อวัสดุสำหรับติดตั้งระบบคอนเฟอเรนซ์ 10,122.20 10  มี.ค. 2565
101 ค่าซื้อตลับหมึกพิมพ์เครื่องปริ๊นเตอร์ Brother 4,950.00 10  มี.ค. 2565
102 ค่าจ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศสนง. 44,460.00 10  มี.ค. 2565
103 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-นส.นภาพร ไชยณรงค์ 1,672.00 11  มี.ค. 2565
104 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.โนรี อีซอ 6,195.00 11  มี.ค. 2565
105 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.วันทนีย์ บำรุงชาติ 385.00 16  มี.ค. 2565
106 ค่าน้ำดื่มเดือนก.พ.65 600.00 16  มี.ค. 2565
107 ค่านัำมันเชื้อเพลิงวันที่ 16-28 ก.พ.65 9,032.24 16  มี.ค. 2565
108 ค่าจ้างพิมพ์ชุดข้อสอบอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่อง(RT)/(NT) 22,696.00 16  มี.ค. 2565
109 ค่าจ้างทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบ-นส.ฮานีดา เมาะมิง (โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา) 750.00 17  มี.ค. 2565
110 ค่าจ้างพิมพ์ชุดข้อสอบด้านคณิตศาสตร์และภาษาไทย 71,988.00 18  มี.ค. 2565
111 ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 3,210.00 18  มี.ค. 2565
112 ค่าจ้างถ่ายเอกสารเดือนก.พ.65 3,262.00 18  มี.ค. 2565
113 ค่าจ้างเปลี่ยนอะไหล่ระบบเบรกและอะไหล่อื่นทะเบียน กค 2179 นธ 21,499.55 18  มี.ค. 2565
114 ค่าจ้างทำป้ายอะคริลิคบ้านพักราชการ 1,920.00 18  มี.ค. 2565
115 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นายสุวัฒน์ชัย แจวิจารณ์ 1,155.00 18  มี.ค. 2565
116 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.วิลาสินี พรหมเจียม 525.00 18  มี.ค. 2565
117 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.วิลาสินี พรหมเจียม 420.00 18  มี.ค. 2565
118 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.วิลาสินี พรหมเจียม 455.00 18  มี.ค. 2565
119 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.วิลาสินี พรหมเจียม 420.00 18  มี.ค. 2565
120 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นางวาสนา สุขอุดม 770.00 18  มี.ค. 2565
121 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.วิลาสินี พรหมเจียม 13,090.00 18  มี.ค. 2565
122 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ-นส.นารีรัตน์ รังเสาร์ 1,000.00 18  มี.ค. 2565
123 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 1-15 มี.ค.65 7,955.09 22  มี.ค. 2565
124 ค่าเบี้ยเลี้ยง-นางสุธิตา จันทร์เพชร 3,480.00 25  มี.ค. 2565
125 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.วิลาสินี พรหมเจียม 525.00 7  เม.ย. 2565
126 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.วิลาสินี พรหมเจียม 420.00 7  เม.ย. 2565
127 ค่าไปรษณีย์เดือนมี.ค.65 8,365.00 7  เม.ย. 2565
128 ค่าน้ำประปาเดือนมี.ค.65 398.04 7  เม.ย. 2565
129 ค่าโทรศัพท์มือถือผอ.เดือนก.พ.65 1,282.93 7  เม.ย. 2565
130 ค่าโทรศัพท์ TOT เดือนม.ค.65 861.35 7  เม.ย. 2565
131 ค่าโทรศัพท์ TOT เดือนก.พ.65 854.93 7  เม.ย. 2565
132 ค่าไฟฟ้าเดือนก.พ.65 55,185.37 7  เม.ย. 2565
133 ค่าไฟฟ้าเดือนมี.ค.65 56,585.22 7  เม.ย. 2565
134 ค่าน้ำประปาบ้านพัก 34/1 535.43 7  เม.ย. 2565
135 ค่าน้ำประปาบ้านพัก 34/3 468.65 7  เม.ย. 2565
136 ค่าจ้างเปลี่ยนลูกหมากปีกนกล่างฯ ทะเบียน กข 9409 นธ 2,800.00 8  เม.ย. 2565
137 ค่าซ่อมปะยางรถยนต์ทะเบียน กข 9409 นธ 200.00 8  เม.ย. 2565
138 ค่าจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทะเบียน กข 7929 นธ 2,000.00 8  เม.ย. 2565
139 ค่าจ้างเปลี่ยนกระจกบานเลื่อน 2,000.00 8  เม.ย. 2565
140 ค่าจ้างทำพานพุ่มดอกไม้วันพระนั่งเกล้าฯ 1,000.00 8  เม.ย. 2565
141 ค่าจ้างทำป้ายไวนิลแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ทดสอบ 100 คะแนน(o-net)(i-net) 2,000.00 8  เม.ย. 2565
142 ค่าโทรศัพท์ CAT เดือนม.ค.65 4,013.08 8  เม.ย. 2565
143 ค่าโทรศัพท์ CAT เดือนก.พ.65(บางส่วน) 2,517.34 8  เม.ย. 2565
144 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นางวาสนา สุขอุดม 805.00 8  เม.ย. 2565
145 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 16-31 มี.ค.65 7,060.15 11  เม.ย. 2565
146 ค่าขยะมูลฝอยเดือนมี.ค.65 500.00 12  เม.ย. 2565
147 ค่าจ้างทำป้ายโฟมบอร์ดสัญลักษณ์ สพป.นราธิวาส เขต 1 1,508.00 12  เม.ย. 2565
148 ค่าจ้างทำพานพุ่มดอกไม้วันจักรี 1,000.00 12  เม.ย. 2565
149 ค่าจ้างเคาะพ่นสีฝาประตูท้ายรถยนต์ตู้ทะเบียน นข 1827 นธ 8,500.00 12  เม.ย. 2565
150 ค่าจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทะเบียน นข 919 นธ 11,328.41 12  เม.ย. 2565
151 ค่าจ้างถ่ายเอกสารเดือนมี.ค.65 13,667.00 12  เม.ย. 2565
152 ค่าน้ำดื่มเดือนมี.ค.65 885.00 19  เม.ย. 2565
153 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 1-15 เม.ย.65 5,842.56 21  เม.ย. 2565
154 ลูกหนี้เงินยืม-นางวาสนา เทพโซะ บย.11/65 14,287.00 5  พ.ค. 2565
155 ค่าจ้างทำพวงมาลาดอกไม้สดวันสมเด็จพระนเรศวร 1,500.00 5  พ.ค. 2565
156 ค่าจ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศบ้านพักข้าราชการ 14,900.00 5  พ.ค. 2565
157 ค่าจ้างเปลี่ยนอะไหล่ชุดเบรกรถยนต์ทะเบียน กข 9409 นธ 3,300.00 5  พ.ค. 2565
158 ค่าจ้างทำรูปพระฉายาลักษณ์ฯ 2,500.00 5  พ.ค. 2565
159 ค่าจ้างทำพานพุ่มสำหรับจัดพิธีฯ 8,000.00 5  พ.ค. 2565
160 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล-นส.ทองกร เตชปัญโย 2,000.00 5  พ.ค. 2565
161 ค่าซื้อหมึกเครื่องปริ๊นเตอร์ Brother MFC-J2330 4,950.00 5  พ.ค. 2565
162 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.โนรี อีซอ 525.00 5  พ.ค. 2565
163 ค่าไปรษณีย์เดือนเม.ย.65 6,757.00 5  พ.ค. 2565
164 ค่าไฟฟ้าเดือนเม.ย.65 60,346.22 5  พ.ค. 2565
165 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 16-30 เม.ย.65 7,790.08 6  พ.ค. 2565
166 ค่าจ้างถ่ายเอกสารเดือนเม.ย.65 5,819.00 6  พ.ค. 2565
167 ค่าจ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศสนง. 9,100.00 19  พ.ค. 2565
168 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 1-15 พ.ค.65(บางส่วน) 2,270.65 19  พ.ค. 2565
169 ค่าซื้อหมึกเครื่องปริ๊นเตอร์ HP Laser Jet M1132 34,800.00 19  พ.ค. 2565
170 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-นายธีระพันธ์ คงพริก(ชดใช้เงินทดรอง) 13,579.90 20  พ.ค. 2565
171 ค่าเช่าพื้นที่ Web Hosting สำหรับระบบ E-Money Online 1,200.00 24  พ.ค. 2565
172 ค่าใช้สอยอื่นๆ-นส.ทองกร เตชปัญโย 2,030.00 27  พ.ค. 2565
173 ค่าน้ำดื่มเดือนเม.ย.65 240.00 1  มิ.ย. 2565
174 ค่าซื้อวัสดุสำหรับเตรียนรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ 984.00 1  มิ.ย. 2565
175 ค่าซื้อวัสดุสำหรับเตรียนรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ 1,050.00 1  มิ.ย. 2565
176 ค่าจ้างทำโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ-นส.ปุญญาดา ศรีสุวรรณ 5,600.00 1  มิ.ย. 2565
177 ค่าซื้อวัสดุจัดทำเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ-นส.ปุญญาดา ศรีสุวรรณ 580.00 1  มิ.ย. 2565
178 ค่าจ้างถ่ายเอกสารเดือนพ.ค.65 8,478.00 2  มิ.ย. 2565
179 ค่าไฟฟ้าเดือนพ.ค.65(บางส่วน) 11,350.02 6  มิ.ย. 2565
180 ลูกหนี้เงินยืม-นส.กุพชกา ประชุมกาเยาะมาต บย.16/65 5,047.00 6  มิ.ย. 2565
181 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.โนรี อีซอ 630.00 9  มิ.ย. 2565
182 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.วิลาสินี พรหมเจียม 525.00 10  มิ.ย. 2565
183 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.วิลาสินี พรหมเจียม 560.00 10  มิ.ย. 2565
184 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.วิลาสินี พรหมเจียม 455.00 10  มิ.ย. 2565
185 ค่าน้ำประปาเดือนเม.ย.65 398.04 13  มิ.ย. 2565
186 ค่าน้ำประปาเดือนพ.ค.65(บางส่วน) 271.24 13  มิ.ย. 2565
187 ค่าจ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศสนง.(บางส่วน) 5,540.00 15  มิ.ย. 2565
188 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.โนรี อีซอ 6,265.00 16  มิ.ย. 2565
189 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นายกิตติ วรพรรณ์ 455.00 20  มิ.ย. 2565
190 ค่าซื้อวัสดุ(ถุงร้อน) 6,750.00 22  มิ.ย. 2565
191 ค่าจ้างทำป้ายผู้บริหารการศึกษา 10,000.00 23  มิ.ย. 2565
192 ค่าจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่ทะเบียน กค 604 นธ 88.07 23  มิ.ย. 2565
193 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.วันทนีย์ บำรุงชาติ 210.00 1  ก.ค. 2565
194 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นายกิตติ วรพรรณ์ 595.00 1  ก.ค. 2565
195 ค่าจ้างถ่ายเอกสารเดือนมิ.ย.65 9,419.00 1  ก.ค. 2565
196 ค่าน้ำดื่มเดือนพ.ค.65 930.00 1  ก.ค. 2565
197 ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน(วัสดุคงคลัง2) 12,095.71 5  ก.ค. 2565
198 ค่าไปรษณีย์เดือนมิ.ย.65 3,985.00 6  ก.ค. 2565
199 ค่าไปรษณีย์เดือนพ.ค.65 5,827.00 8  ก.ค. 2565
200 ค่าจ้างถ่ายเอกสารเดือนก.ค.65 3,894.00 2  ส.ค. 2565
201 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นางเรวดี รัตนมาลา 1,050.00 3  ส.ค. 2565
202 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นางเรวดี รัตนมาลา 560.00 4  ส.ค. 2565
203 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.โนรี อีซอ 6,300.00 4  ส.ค. 2565
204 ค่าไปรษณีย์เดือนก.ค.65 3,543.00 5  ส.ค. 2565
205 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.วันทนีย์ บำรุงชาติ 665.00 9  ส.ค. 2565
206 ค่าเช่าระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Video conference 23,800.00 15  ส.ค. 2565
207 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.วันทนีย์ บำรุงชาติ 560.00 24  ส.ค. 2565
208 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.วิลาสินี พรหมเจียม 525.00 25  ส.ค. 2565
209 ค่าจ้างเปลี่ยนเบรกเกอร์เมนไฟฟ้าอาคารสนง.ชั้น 3 10,486.00 26  ส.ค. 2565
210 ค่าไปรษณีย์เดือนส.ค.65(บางส่วน) 5,009.00 5  ก.ย. 2565
211 ค่าบริการกำจัดสิ่งปฏิกูลของสนง. 700.00 5  ก.ย. 2565
212 ค่าจ้างถ่ายเอกสารเดือนส.ค.65(บางส่วน) 7,034.00 6  ก.ย. 2565
213 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นายสุวัฒน์ชัย แจวิจารณ์ 910.00 14  ก.ย. 2565
214 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.วิลาสินี พรหมเจียม 455.00 19  ก.ย. 2565
215 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.วิลาสินี พรหมเจียม 420.00 19  ก.ย. 2565
216 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.โนรี อีซอ 6,300.00 19  ก.ย. 2565
217 ค่าใช้จ่ายในการอบรม-นส.กัญญาภัทร ศรีช่วย 3,345.00 22  ก.ย. 2565
218 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.วิลาสินี พรหมเจียม 525.00 23  ก.ย. 2565
219 ค่าล่วงเวลา-นส.ปุญญาดา ศรีสุวรรณ 12,000.00 29  ก.ย. 2565
220 ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน(วัสดุคงคลังครั้งที่ 5) 6,769.00 30  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved