รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างนักการภารโรง ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564  งบประมาณ 1,897,200.00 บาท เบิกจ่าย 1,897,200.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.64 612,000.00 1  พ.ย. 2564
2 ประกันสังคมเดือนต.ค.64 15,300.00 1  พ.ย. 2564
3 เดือนพ.ย.64 612,000.00 17  พ.ย. 2564
4 ประกันสังคมเดือนพ.ย.64 15,300.00 17  พ.ย. 2564
5 เดือนธ.ค.64 612,000.00 20  ธ.ค. 2564
6 ประกันสังคมเดือนธ.ค.64 30,600.00 20  ธ.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved