รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ค่าจ้าง 9,000 บาท เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564  งบประมาณ 2,052,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,052,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.64 684,000.00 2  พ.ย. 2564
2 เดือนพ.ย.64 684,000.00 1  ธ.ค. 2564
3 เดือนธ.ค.64 684,000.00 4  ม.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved