รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม เดือนตุลาคม 2564 - มกราคม 2565  งบประมาณ 74,700.00 บาท เบิกจ่าย 74,700.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.64 18,000.00 1  พ.ย. 2564
2 ประกันสังคมเดือนต.ค.64 450.00 1  พ.ย. 2564
3 เดือนพ.ย.64 18,000.00 17  พ.ย. 2564
4 ประกันสังคมเดือนพ.ย.64 450.00 17  พ.ย. 2564
5 เดือนธ.ค.64 18,000.00 20  ธ.ค. 2564
6 ประกันสังคมเดือนธ.ค.64 900.00 20  ธ.ค. 2564
7 เดือนม.ค.65 18,000.00 21  ม.ค. 2565
8 ประกันสังคมเดือนม.ค.65 900.00 21  ม.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved