รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 สพป. นราธิวาส เขต 1  งบประมาณ 22,500.00 บาท เบิกจ่าย 22,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.64 7,500.00 2  ธ.ค. 2564
2 เดือนพ.ย.64 7,500.00 21  ธ.ค. 2564
3 เดือนธ.ค.64 7,500.00 21  ม.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved