รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม (ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565)  งบประมาณ 2,982,544.00 บาท เบิกจ่าย 2,355,852.10 บาท คงเหลือ 626,691.90 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.64 261,000.00 17  พ.ย. 2564
2 ประกันสังคมเดือนต.ค.64 6,525.00 17  พ.ย. 2564
3 เดือนพ.ย.64 261,000.00 17  พ.ย. 2564
4 ประกันสังคมเดือนพ.ย.64 6,525.00 17  พ.ย. 2564
5 ค่าจ้างเหมาเดือนต.ค.64(จ้างใหม่) 36,000.00 17  พ.ย. 2564
6 ค่าจ้างเหมาเดือนพ.ย.64(จ้างใหม่) 36,000.00 1  ธ.ค. 2564
7 เดือนธ.ค.64 261,000.00 20  ธ.ค. 2564
8 ประกันสังคมเดือนธ.ค.64 13,050.00 20  ธ.ค. 2564
9 ค่าจ้างเหมาเดือนธ.ค.64(จ้างใหม่) 36,000.00 4  ม.ค. 2565
10 รับคืนเงินเดือนธ.ค.64(นส.นูรมีย์ ตอลอ) -2,322.58 11  ม.ค. 2565
11 เดือนม.ค.65 252,000.00 17  ม.ค. 2565
12 ประกันสังคมเดือนม.ค.65 12,600.00 17  ม.ค. 2565
13 ค่าจ้างเหมาเดือนม.ค.65(จ้างใหม่) 36,000.00 2  ก.พ. 2565
14 เดือนก.พ.65 252,000.00 21  ก.พ. 2565
15 ประกันสังคมเดือนก.พ.65 12,600.00 21  ก.พ. 2565
16 ค่าจ้างเหมาเดือนก.พ.65(จ้างใหม่) 36,000.00 1  มี.ค. 2565
17 เดือนมี.ค.65 252,000.00 4  เม.ย. 2565
18 ประกันสังคมเดือนมี.ค.65 12,600.00 4  เม.ย. 2565
19 ค่าจ้างเหมาเดือนมี.ค.65(จ้างใหม่) 36,000.00 5  เม.ย. 2565
20 รับคืนเงินพี่เลี้ยงเด็กพิการเดือนมี.ค.65 -290.32 11  เม.ย. 2565
21 รับคืนเงินประกันสังคมพี่เลี้ยงเด็กพิการเดือนมี.ค.65 -15.00 11  เม.ย. 2565
22 เดือนเม.ย.65 243,000.00 12  เม.ย. 2565
23 ประกันสังคมเดือนเม.ย.65 12,150.00 12  เม.ย. 2565
24 ค่าจ้างเหมาเดือนเม.ย.65(จ้างใหม่) 39,000.00 5  พ.ค. 2565
25 เดือนพ.ค.65 243,000.00 19  พ.ค. 2565
26 ประกันสังคมเดือนพ.ค.65 2,430.00 19  พ.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved