รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565)  งบประมาณ 1,688,464.00 บาท เบิกจ่าย 607,050.00 บาท คงเหลือ 1,081,414.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.64 261,000.00 17  พ.ย. 2564
2 ประกันสังคมเดือนต.ค.64 6,525.00 17  พ.ย. 2564
3 เดือนพ.ย.64 261,000.00 17  พ.ย. 2564
4 ประกันสังคมเดือนพ.ย.64 6,525.00 17  พ.ย. 2564
5 ค่าจ้างเหมาเดือนต.ค.64(จ้างใหม่) 36,000.00 17  พ.ย. 2564
6 เดือนพ.ย.64(จ้างใหม่) 36,000.00 1  ธ.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved