รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการมหกรรมวิชาการชายแดนใต้  งบประมาณ 30,000.00 บาท เบิกจ่าย 30,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ลูกหนี้เงินยืม-นางน้ำฝน ชุดแดง บย.63/65 (คู่มือลูกเสือ) 3,995.00 23  ก.ย. 2565
2 ค่าจัดทำคู่มือ(เงินกัน) 26,005.00 26  ก.ย. 2565
3 ค่าซื้อวัสดุจัดทำคู่มือ 26,005.00 27  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved