รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าสาธารณูปโภคสำหรับนักเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร.ร. บ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153  งบประมาณ 24,786.00 บาท เบิกจ่าย 24,786.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าไฟฟ้าเดือนส.ค.65 24,786.00 20  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved