รายการเบิกจ่าย
 กลับ   โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีสม้ยใหม่ให้กับโรงเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร.ร. บ้านสาคร  งบประมาณ 1,359,685.00 บาท เบิกจ่าย 1,359,685.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.บ้านสาคร 1,359,685.00 9  ก.ย. 2565
2 งวด 1 271,937.00 15  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved