รายการเบิกจ่าย
 กลับ   โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีสม้ยใหม่ให้กับโรงเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร.ร. ไทยรัฐวิทยา 10 (่บ้านใหม่)  งบประมาณ 1,120,155.00 บาท เบิกจ่าย 1,120,155.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.ไทยรัฐวิทยา10 1,120,155.00 20  ก.ย. 2565
2 งวด1 224,031.00 27  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved