รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565  งบประมาณ 2,327,505.74 บาท เบิกจ่าย 2,327,505.74 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนก.ค.65(ตกเบิกบางส่วน) 379,081.02 9  ส.ค. 2565
2 เดือนส.ค.65 380,000.00 9  ส.ค. 2565
3 เดือนก.ค65(ครูอิสลามแบบเข้ม) 329,758.06 9  ส.ค. 2565
4 เดือนก.ค.65(พี่เลี้ยงเด็กพิการ) 67,500.00 1  ก.ย. 2565
5 เดือนส.ค.65(พี่เลี้ยงเด็กพิการ) 67,500.00 1  ก.ย. 2565
6 เดือนก.ย.65 445,000.00 12  ก.ย. 2565
7 เดือนส.ค.65(ครูอิสลามแบบเข้ม) 327,500.00 14  ก.ย. 2565
8 เดือนก.ย.65(ครูอิสลามแบบเข้ม) 331,166.66 16  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved