รายการเบิกจ่าย
 กลับ   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  งบประมาณ 921,788.90 บาท เบิกจ่าย 921,788.90 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ลูกหนี้เงินยืม-นส.สุไรนี ตาตูเละ บย.25/65 158,400.00 12  ก.ค. 2565
2 ลูกหนี้เงินยืม-นส.เรวดี เสนแก้ว บย.29/65 801,600.00 5  ส.ค. 2565
3 รับคืนเงินลูกหนี้-นส.สุไรนี ตาตูเละ บย.25/65 -48,190.00 5  ส.ค. 2565
4 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 47,300.00 16  ส.ค. 2565
5 รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืม-นส.เรวดี เสนแก้ว บย.29/65 -73,143.00 25  ส.ค. 2565
6 ค่าซื้อวัสดุ-นส.เรวดี เสนแก้ว(กระเป๋า) 28,500.00 1  ก.ย. 2565
7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.นงลักษณ์ เทียนสวัสดิ์ 7,321.90 14  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved