รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว เดือนมกราคม - มิถุนายน 2565  งบประมาณ 3,794,423.00 บาท เบิกจ่าย 3,794,423.00 บาท คงเหลือ -0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนม.ค.-มี.ค.65(บางส่วน) 455,002.88 19  เม.ย. 2565
2 เดือนเม.ย.65 451,666.66 19  เม.ย. 2565
3 รับคืนเงินธุรการเดือนเม.ย.65 -166,666.66 21  เม.ย. 2565
4 รับคืนเงินนักการเดือนเม.ย.65 -167,500.00 21  เม.ย. 2565
5 รับคืนเงินครูขั้นวิกฤตเดือนเม.ย.65 -15,000.00 21  เม.ย. 2565
6 รับคืนเงินจนท.เขตเดือนเม.ย.65 -5,000.00 21  เม.ย. 2565
7 รับคืนเงินพี่เลี้ยงเด็กพิการเดือนเม.ย.65 -67,500.00 21  เม.ย. 2565
8 รับคืนเงินครูวิทย์คณิตเดือนเม.ย.65 -30,000.00 21  เม.ย. 2565
9 เดือนม.ค.-มี.ค.65(ครูอิสลามแบบเข้ม) 990,985.03 25  เม.ย. 2565
10 เดือนเม.ย.-มิ.ย.65(ตกเบิก) 1,353,948.91 6  ก.ค. 2565
11 เดือนเม.ย.-มิ.ย.65(ตกเบิก) 993,567.20 8  ก.ค. 2565
12 เดือนก.ค.65(ตกเบิกบางส่วน) 918.98 9  ส.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved