รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ สพป. นราธิวาส เขต 1   งบประมาณ 9,279.00 บาท เบิกจ่าย 9,279.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-นส.ปรานอม นงรัตน์ 2,800.00 5  พ.ค. 2565
2 ค่าซื้อวัสดุ 5,060.00 5  พ.ค. 2565
3 ค่าเช่าชุดเครื่องเสียง-นางน้ำฝน ชุดแดง(งานมหกรรม) 1,419.00 7  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved