รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างบุคลากรเหมาบริการแบบไม่ผูกพัน สำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (มกราคม - มีนาคม 2565) ร.ร.ชุมชนบ้านซากอ  งบประมาณ 135,000.00 บาท เบิกจ่าย 135,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนม.ค.65 15,000.00 3  ก.พ. 2565
2 เดือนม.ค.65 15,000.00 3  ก.พ. 2565
3 เดือนม.ค.65 15,000.00 3  ก.พ. 2565
4 เดือนก.พ.65 15,000.00 3  มี.ค. 2565
5 เดือนก.พ.65 15,000.00 3  มี.ค. 2565
6 เดือนก.พ.65 15,000.00 3  มี.ค. 2565
7 เดือนมี.ค.65 45,000.00 8  เม.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved