รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างบุคลากรเหมาบริการแบบไม่ผูกพัน สำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (มกราคม - มีนาคม 2565) ร.ร.บ้านบูเกะสูดอ  งบประมาณ 90,000.00 บาท เบิกจ่าย 90,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนม.ค.65 15,000.00 3  ก.พ. 2565
2 เดือนม.ค.65 15,000.00 3  ก.พ. 2565
3 เดือนก.พ.65 15,000.00 3  มี.ค. 2565
4 เดือนก.พ.65 15,000.00 3  มี.ค. 2565
5 เดือนมี.ค.65 30,000.00 8  เม.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved