รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)  งบประมาณ 5,985,000.00 บาท เบิกจ่าย 5,981,129.03 บาท คงเหลือ 3,870.97 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.64 1,995,000.00 8  ธ.ค. 2564
2 เดือนพ.ย.64 1,995,000.00 8  ธ.ค. 2564
3 เดือนธ.ค.64 1,991,129.03 4  ม.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved