รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดือนตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565  งบประมาณ 17,922,684.00 บาท เบิกจ่าย 15,893,442.40 บาท คงเหลือ 2,029,241.60 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.64 1,995,000.00 8  ธ.ค. 2564
2 เดือนพ.ย.64 1,995,000.00 8  ธ.ค. 2564
3 เดือนธ.ค.64 1,991,129.03 4  ม.ค. 2565
4 เดือนม.ค.65 1,980,000.00 2  ก.พ. 2565
5 เดือนม.ค.65(ตกเบิก) 483.87 1  มี.ค. 2565
6 เดือนก.พ.65 1,981,071.43 1  มี.ค. 2565
7 เดือนมี.ค.65 1,984,354.84 5  เม.ย. 2565
8 เดือนเม.ย.65 1,983,500.00 5  พ.ค. 2565
9 เดือนพ.ค.65 1,982,903.23 1  มิ.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved