รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงกรประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้อนความคิด (Brainstorm) แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  งบประมาณ 820,000.00 บาท เบิกจ่าย 20,000.00 บาท คงเหลือ 800,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าซื้อวัสดุ-นางรอกีเยาะ เลิศบุรุษ 20,000.00 2  ธ.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved