รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการชีแจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้บริหารการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 (นราธิาส ปัตตานี ยะลา) และตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภา  งบประมาณ 212,000.00 บาท เบิกจ่าย 89,402.00 บาท คงเหลือ 122,598.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าซื้อวัสดุ-นส.วิลาสินี พรหมเจียม 4,370.00 17  พ.ย. 2564
2 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล 8,750.00 17  พ.ย. 2564
3 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นางวาสนา สุขอุดม(ชดใช้เงินทดรอง) 76,282.00 9  ก.พ. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved