รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการชีแจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้บริหารการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 (นราธิาส ปัตตานี ยะลา) และตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภา  งบประมาณ 146,385.00 บาท เบิกจ่าย 146,385.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าซื้อวัสดุ-นส.วิลาสินี พรหมเจียม 4,370.00 17  พ.ย. 2564
2 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล 8,750.00 17  พ.ย. 2564
3 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นางวาสนา สุขอุดม(ชดใช้เงินทดรอง) 76,282.00 9  ก.พ. 2565
4 ลูกหนี้เงินยืม-นางน้ำฝน ชุดแดง บย.37/65(มหกรรม) 52,908.00 26  ส.ค. 2565
5 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล-นางน้ำฝน ชุดแดง(งานมหกรรม) 7,400.00 5  ก.ย. 2565
6 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร-นางน้ำฝน ชุดแดง (งานมหกรรม) 10,000.00 5  ก.ย. 2565
7 ค่าซื้อวัสดุ-นางน้ำฝน ชุดแดง(งานมหกรรม) 31,859.00 26  ก.ย. 2565
8 ค่าเช่าชุดเครื่องเสียง-นางน้ำฝน ชุดแดง(งานมหกรรม) 7,581.00 7  ก.ย. 2565
9 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นางน้ำฝน ชุดแดง(มหกรรม) 7,245.00 21  ก.ย. 2565
10 รับคืนเงินลูกหนี้-นางน้ำฝน ชุดแดง บย.37/65 -61,115.00 21  ก.ย. 2565
11 ลูกหนี้เงินยืม-นางน้ำฝน ชุดแดง บย.63/65 (คู่มือลูกเสือ) 1,105.00 23  ก.ย. 2565
12 ค่าซื้อวัสดุจัดทำคู่มือลูกเสือจิตอาสา-นส.กัญญาภัทร ศรีช่วย 26,005.00 27  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved