รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา โครงการรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)  งบประมาณ 3,348,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,214,000.00 บาท คงเหลือ 1,134,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมาเดือนต.ค.64 1,107,000.00 1  ธ.ค. 2564
2 ค่าจ้างเหมาเดือนพ.ย.64 1,107,000.00 1  ธ.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved