รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา โครงการรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา เดือน ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565  งบประมาณ 10,023,700.00 บาท เบิกจ่าย 7,780,002.30 บาท คงเหลือ 2,243,697.70 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมาเดือนต.ค.64 1,107,000.00 1  ธ.ค. 2564
2 ค่าจ้างเหมาเดือนพ.ย.64 1,107,000.00 1  ธ.ค. 2564
3 ค่าจ้างเหมาเดือนธ.ค.64 1,114,258.06 4  ม.ค. 2565
4 ค่าจ้างเหมาเดือนม.ค.65 1,116,000.00 2  ก.พ. 2565
5 ค่าจ้างเหมาเดือนก.พ.65 1,116,000.00 1  มี.ค. 2565
6 รับคืนเงินเดือนก.พ.65 -642.86 7  มี.ค. 2565
7 ค่าจ้างเหมาเดือนมี.ค.65 1,113,387.10 5  เม.ย. 2565
8 ค่าจ้างเหมาเดือนเม.ย.65 1,116,000.00 5  พ.ค. 2565
9 รับคืนเงินเดือนเม.ย.65 -9,000.00 11  พ.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved