รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างบุคลากรเหมาบริการแบบไม่ผูกพัน สำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) ร.ร. บ้านบูเกะสูดอ  งบประมาณ 90,000.00 บาท เบิกจ่าย 90,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.64 15,000.00 9  ธ.ค. 2564
2 เดือนต.ค.64 15,000.00 9  ธ.ค. 2564
3 เดือนพ.ย.64 15,000.00 9  ธ.ค. 2564
4 เดือนพ.ย.64 15,000.00 9  ธ.ค. 2564
5 เดือนธ.ค.64 15,000.00 10  ม.ค. 2565
6 เดือนธ.ค.64 15,000.00 10  ม.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved