สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2566  งบประมาณ 11,311,000.00 บาท เบิกจ่าย 11,196,500.00 บาท คงเหลือ 114,500.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจัดการเรียนการสอน 11,311,000.00 5  ก.พ. 2567
2 รร.บ้านรามา -500.00 19  ก.พ. 2567
3 รร.วัดกำแพง -500.00 22  ก.พ. 2567
4 รร.บ้านบริจ๊ะ -1,500.00 22  ก.พ. 2567
5 รร.วัดโคกโก -7,000.00 27  ก.พ. 2567
6 รร.ชุมชนบ้านซากอ -2,000.00 28  มี.ค. 2567
7 รร.บ้านโคกพะยอม -3,000.00 1  มี.ค. 2567
8 รร.บ้านฮูแตทูวอ -500.00 1  มี.ค. 2567
9 รร.บ้านทำเนียบ -1,500.00 1  มี.ค. 2567
10 รร.บ้านทอน -4,500.00 4  มี.ค. 2567
11 รร.บ้านยะลูตง -500.00 4  มี.ค. 2567
12 รร.วัดลำภู -1,000.00 5  มี.ค. 2567
13 รร.บ้านทุ่งคา -500.00 7  มี.ค. 2567
14 รร.บ้านกะลูแป -1,500.00 6  มี.ค. 2567
15 รร.บ้านยะบะ -4,000.00 12  มี.ค. 2567
16 รร.ราชประชานุเคราะห์9 -9,000.00 12  มี.ค. 2567
17 รร.บ้านปาหนัน -500.00 12  มี.ค. 2567
18 รร.บ้านบือราเป๊ะ -500.00 14  มี.ค. 2567
19 รร.บ้านไอร์แยง -500.00 13  มี.ค. 2567
20 รร.บ้านไร่พญา -1,500.00 13  มี.ค. 2567
21 รร.บ้านกูแบสาลอ -1,000.00 15  มี.ค. 2567
22 รร.บ้านแคนา -3,500.00 15  มี.ค. 2567
23 รร.บ้านนจะแลเกาะ -1,000.00 15  มี.ค. 2567
24 รร.บ้านบือเระ -500.00 15  มี.ค. 2567
25 รร.บ้านจูดแดง -500.00 18  มี.ค. 2567
26 รร.บ้านมะนังกาหยี -20,500.00 18  มี.ค. 2567
27 รร.บ้านกูยิ(ยี่งอ) -500.00 18  มี.ค. 2567
28 รร.บ้านกาเด็ง -500.00 18  มี.ค. 2567
29 รร.บ้านบางมะนาว -1,000.00 18  มี.ค. 2567
30 รร.บ้านค่าย -2,000.00 18  มี.ค. 2567
31 รร.บ้านบาโงปะแต -11,000.00 19  มี.ค. 2567
32 รร.บ้านกาแร -500.00 11  มี.ค. 2567
33 รร.บ้านจืองา -500.00 11  มี.ค. 2567
34 รร.บ้านหัวเขา -1,500.00 11  มี.ค. 2567
35 รร.บ้านแป๊ะบุญ -2,500.00 11  มี.ค. 2567
36 รร.บ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 -1,000.00 19  มี.ค. 2567
37 รร.บ้านสุไหงบาลา -500.00 19  มี.ค. 2567
38 รร.วัดพนาสณฑ์ -2,000.00 19  มี.ค. 2567
39 รร.บ้านศาลาลูกไก่ -500.00 20  มี.ค. 2567
40 รร.บ้านป่าไผ่ -500.00 20  มี.ค. 2567
41 รร.บ้านยาบี -500.00 22  มี.ค. 2567
42 รร.บ้านคอลอกาเว -2,500.00 20  มี.ค. 2567
43 รร.บ้านสวนพลู -5,500.00 20  มี.ค. 2567
44 รร.บ้านสุไหงบาลา -500.00 20  มี.ค. 2567
45 รร.บ้านบาตูฯ -8,000.00 20  มี.ค. 2567
46 รร.บ้านลาเมาะ -500.00 20  มี.ค. 2567
47 รร.บ้านลุโบะดาโต๊ะ -3,500.00 20  มี.ค. 2567
48 รร.บ้านบือแนปีแย -1,500.00 21  มี.ค. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved