สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 (70%) 100154  งบประมาณ 4,830,505.00 บาท เบิกจ่าย 4,830,505.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าอุปกรณ์การเรียน 4,830,505.00 7  พ.ย. 2566
2 รร.บ้านมะนังกาหยี -4,140.00 13  ธ.ค. 2566
3 ค่าอุปกรณ์การเรียน รร.บ้านมะนังกาหยี 4,140.00 25  ธ.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved