สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการสัมภาษณ์ครูดีเด่น "รางวัลเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" ประจำปี 2567 พื้นที่ภาคใต้ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 4 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  งบประมาณ 2,440.00 บาท เบิกจ่าย 2,240.00 บาท คงเหลือ 200.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.รัตนา การัยภูมิ 2,240.00 17  ม.ค. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved