สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายสำหรับคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ครั้งที่ 1-2 ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผอ. สพป. และ รอง ผอ. สพป. ในระยะวเลา 1 ปี (ผอ.สพป. รุ่นบรรจุและแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 และรอง ผอ. สพป. รุ่นบรร  งบประมาณ 57,360.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 57,360.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved