สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าขนย้ายของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจำของข้าราชการ  งบประมาณ 88,080.00 บาท เบิกจ่าย 88,080.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจำ-นางปวีณา นราพงษ์ 29,380.00 14  พ.ย. 2566
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจำ-นส.รวิสุดา สารนอก 29,320.00 17  พ.ย. 2566
3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจำ-นายประจวบ ผดุงโชค 29,380.00 20  พ.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved