สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้่นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัด  งบประมาณ 31,500.00 บาท เบิกจ่าย 24,970.00 บาท คงเหลือ 6,530.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าซื้อวัสดุ-นส.วิจิตรพร แก้วพรหมลัด 18,100.00 21  ธ.ค. 2566
2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.วิจิตรพร แก้วพรหมลัด 6,870.00 29  ม.ค. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved