สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1  งบประมาณ 2,000,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,184,856.82 บาท คงเหลือ 815,143.18 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ลูกหนี้เงินยืม-นส.นภาพร ไชยณรงค์ บย.1/67 (โครงการดำเนินงานตามนโยบายและแผน) 6,800.00 1  พ.ย. 2566
2 ลูกหนี้เงินยืม-นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ บย.2/67 16,620.00 3  พ.ย. 2566
3 ค่าจ้างทำพวงมาลาดอกไม้สดวันนวมินทรมหาราช 2,000.00 3  พ.ย. 2566
4 ค่าโทรศัพท์มือถือผอ.เดือนก.ย.66 1,671.34 6  พ.ย. 2566
5 ค่าโทรศัพท์ CAT เดือนก.ย.66 4,073.75 6  พ.ย. 2566
6 ค่าน้ำประปาเดือนต.ค.66 3,894.80 6  พ.ย. 2566
7 ค่าจ้างถ่ายเอกสารเดือนต.ค.66 38,867.00 7  พ.ย. 2566
8 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 1-15 ต.ค.66 8,834.13 7  พ.ย. 2566
9 ค่าน้ำม้นเชื้อเพลิงวันที่ 16-31 ต.ค.66 14,146.88 7  พ.ย. 2566
10 ค่าโทรศัพท์ TOT เดือนก.ย.66 854.93 8  พ.ย. 2566
11 ค่าขยะมูลฝอยเดือนต.ค.66 500.00 9  พ.ย. 2566
12 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.นภาพร ไชยณรงค์(โครงการดำเนินงานตามนโยบายและแผน) 630.00 9  พ.ย. 2566
13 ค่าตั้งศูนย์ถ่วงล้อและสลับยางทะเบียน นข 1237 นธ 350.00 9  พ.ย. 2566
14 ค่าซื้อหมึกพิมพ์ Brother MFC-T920DW 4,960.00 9  พ.ย. 2566
15 ค่าซื้อหมึกตรายางสีน้ำเงิน-กลุ่มอำนวยการ 1,320.00 10  พ.ย. 2566
16 ค่าจ้างทำตรายางรอง ผอ.สพป.นธ.1 2,430.00 10  พ.ย. 2566
17 ค่าจ้างเปลี่ยนอะไหล่ชุดมูเลย์ไดชาร์ททะเบียน กค 604 นธ 5,850.00 10  พ.ย. 2566
18 ค่าจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทะเบียน กค 606 นธ 5,214.11 13  พ.ย. 2566
19 ค่าจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทะเบียน กข 9409 นธ 3,764.30 13  พ.ย. 2566
20 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.อรทิพย์ ชูขาว 525.00 13  พ.ย. 2566
21 ค่าน้ำประปาเดือนพ.ย.66 3,871.58 15  พ.ย. 2566
22 ค่าจ้างทำตรายางประทับเอกสารใบสั่งจ้างกลุ่มการเงิน 450.00 15  พ.ย. 2566
23 ค่าจ้างทำสติีกเกอร์ชื่อรองผอ.สพป.นธ.1 1,350.00 15  พ.ย. 2566
24 ค่าจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทะเบียน นข 1237 นธ 29,666.82 15  พ.ย. 2566
25 ค่าจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สดวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 1,000.00 15  พ.ย. 2566
26 รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืม-นส.นภาพร ไชยณรงค์ บย.1/67(โครงการดำเนินงานตามนโยบายและแผน) -510.00 14  พ.ย. 2566
27 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอ.ก.ค.ศ.-นางนิภา กิ้มขู่(ชดใช้เงินทดรอง) 9,345.00 20  พ.ย. 2566
28 ค่าจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทะเบียน น 9805 นธ 3,755.00 22  พ.ย. 2566
29 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 1-15 พ.ย.66 13,845.65 22  พ.ย. 2566
30 ลูกหนี้เงินยืม-นางนิภา กิ้มขู่ บย.3/67 9,345.00 22  พ.ย. 2566
31 ลูกหนี้เงินยืม-นส.นภาพร ไชยณรงค์ บย.4/67 (โครงการดำเนินงานตามนโยบายและแผน) 5,780.00 1  ธ.ค. 2566
32 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล-รร.ราชประชานุเคราะห์10 5,000.00 1  ธ.ค. 2566
33 ค่าเช่าพื้นที่ Webhosting และบริการจดทะเบียนโดเมนเว็บเขตพื้นที่่-กลุ่มDLICT 5,955.00 1  ธ.ค. 2566
34 ค่าจ้างทำพวงมาลาวันสมเด็จพระธีรราชเจ้า 1,500.00 1  ธ.ค. 2566
35 ค่าจ้างเปลี่ยนท่อยางคอหม้อน้ำและอุปกรณ์อื่นทะเบียน นข 919 นธ 7,163.12 1  ธ.ค. 2566
36 ค่าจ้างเปลี่ยนยางของประตูทั้ง 4 บานทะเบียน กค 2179 นธ 10,068.70 1  ธ.ค. 2566
37 ค่าโทรศัพท์มือถือผอ.เดือนต.ค.66 1,273.30 1  ธ.ค. 2566
38 ลูกหนี้เงินยืม-นางน้ำฝน ชุดแดง บย.5/67(โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนร.ระดับเขตพื้นที่) 222,500.00 4  ธ.ค. 2566
39 ค่าจ้างหถ่ายเอกสารเดือนพ.ย.66 10,933.00 6  ธ.ค. 2566
40 ค่าซื้อวัสดุ-รร.ราชประชานุเคราะห์9 5,000.00 7  ธ.ค. 2566
41 ค่าจ้างทำพานพุ่มวันที่ 5 ธันวาคม 2566 1,500.00 8  ธ.ค. 2566
42 ค่าซื้อกริ่งประตูไร้สาย 640.00 8  ธ.ค. 2566
43 ลูกหนี้เงินยืม-นางนิภา กิ้มขู่ บย.6/67 9,345.00 8  ธ.ค. 2566
44 ค่าขยะมูลฝอยเดือนพ.ย66 500.00 12  ธ.ค. 2566
45 ค่าจ้างเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องทะเบียน กค 2179 นธ 608.83 12  ธ.ค. 2566
46 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 16-31 พ.ย.66 9,068.14 12  ธ.ค. 2566
47 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.นภาพร ไชยณรงค์ 768.00 13  ธ.ค. 2566
48 ค่าน้ำดื่มเดือนต.ค.-พ.ย.66 2,565.00 15  ธ.ค. 2566
49 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล-นางน้ำฝน ชุดแดง(โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรม) 8,750.00 15  ธ.ค. 2566
50 ค่าซื้อวัสดุ-นางน้ำฝน ชุดแดง(โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรม) 23,100.00 15  ธ.ค. 2566
51 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร-นางน้ำฝน ชุดแดง(โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรม) 12,000.00 15  ธ.ค. 2566
52 ค่าโทรศัพท์ CAT เดือนต.ค.66 3,885.81 19  ธ.ค. 2566
53 ค่าโทรศัพท์ CAT เดือนต.ค.66 839.95 19  ธ.ค. 2566
54 ค่าไฟฟ้าเดือนต.ค.66 67,431.04 19  ธ.ค. 2566
55 ค่าไฟฟ้าเดือนพ.ย.66 72,869.01 19  ธ.ค. 2566
56 ค่าน้ำประปาเดือนธ.ค.66 4,266.30 19  ธ.ค. 2566
57 ลูกหนี้เงินยืม-นางวนิดา อักษรถึง บย.7/67(โครงการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษา) 20,100.00 20  ธ.ค. 2566
58 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นางอุบลรัตน์ สนิท 2,660.00 20  ธ.ค. 2566
59 รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืม-นส.นภาพร ไชยณรงค์ บย.4/67(โครงการดำเนินงานตามนโยบายและแผน) -850.00 13  ธ.ค. 2566
60 ค่าเช่าเครื่องเสียง-นางน้ำฝน ชุดแดง(โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมฉ 12,000.00 21  ธ.ค. 2566
61 ค่าจ้างจัดพานดอกไม้และตกแต่งสถานที่-นายธีระพันธ์ คงพริก(โครงการพิธีพระราชทานเครื่องราชฯ) 8,000.00 3  ม.ค. 2567
62 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล-นายธีระพันธ์ คงพริก(โครงการพิธีพระราชทานเครื่องราชฯ) 2,000.00 3  ม.ค. 2567
63 ค่าโทรศัพท์ CAT เดือนพ.ย.66 3,908.50 3  ม.ค. 2567
64 ค่าโทรศัพท์มือถือผอ.เดือนพ.ย.66 1,351.95 3  ม.ค. 2567
65 ค่าซื้อตลับหมึกเลเซอร์(วัสดุคงคลังครั้งที่ 1) 39,580.00 4  ม.ค. 2567
66 ค่าจ้างทำป้ายทำเนียบ(ก.ต.ป.น) 14,000.00 4  ม.ค. 2567
67 ค่าไปรษณีย์เดือนต.ค.66 4,913.00 5  ม.ค. 2567
68 ค่าไปรษณีย์เดือนพ.ย.66 7,997.00 5  ม.ค. 2567
69 ค่าไปรษณีย์เดือนธ.ค.66 3,846.00 5  ม.ค. 2567
70 ค่าโทรศัพท์ TOT เดือนพ.ย.66 839.95 5  ม.ค. 2567
71 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นางสุภาพร พานิชธนาคม 2,870.00 5  ม.ค. 2567
72 ลูกหนี้เงินยืม-นางนิภา กิ้มขู่ บย.8/67 2,720.00 5  ม.ค. 2567
73 ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนร.-กลุ่มอำเภอยี่งอ 10,000.00 10  ม.ค. 2567
74 ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนร.-กลุ่มอำเภอเมือง 10,000.00 10  ม.ค. 2567
75 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.กัชลา พรุเพ็ชรแก้ว(โครงการจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผน) 595.00 10  ม.ค. 2567
76 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.กัชลา พรุเพ็ชรแก้ว(โครงการจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผน) 525.00 10  ม.ค. 2567
77 ค่าจ้างเปลี่ยนอะไหล่ชุดลูกหมากปีกนกรถยนต์ทะเบียน กค 2179 นธ 9,380.00 11  ม.ค. 2567
78 ค่าไฟฟ้าเดือนธ.ค.66 65,126.10 12  ม.ค. 2567
79 ค่าน้ำประปาเดือนม.ค.67 3,778.71 15  ม.ค. 2567
80 ค่าขยะมูลฝอยเดือนธ.ค.66 500.00 15  ม.ค. 2567
81 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นางอุบลรัตน์ สนิท 6,090.00 17  ม.ค. 2567
82 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นายธีระพันธ์ คงพริก 12,680.00 17  ม.ค. 2567
83 ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนร.-กลุ่มอำเภอศรีสาคร 10,000.00 19  ม.ค. 2567
84 ค่าโทรศัพท์ CAT เดือนธ.ค.66 3,897.23 25  ม.ค. 2567
85 ค่าโทรศัพท์มือถือผอ.เดือนธ.ค.66 2,000.00 29  ม.ค. 2567
86 ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 9,010.00 1  ก.พ. 2567
87 ค่าจ้างถ่ายเอกสารเดือนธ.ค.66 15,526.00 1  ก.พ. 2567
88 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 1-15 ธ.ค.66 7,446.92 1  ก.พ. 2567
89 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 16-31 ธ.ค.66 9,555.02 1  ก.พ. 2567
90 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 1-15 ม.ค.67 6,420.73 1  ก.พ. 2567
91 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ 8,855.00 1  ก.พ. 2567
92 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ-นายธีรพันธ์ คงพริก(โครงการพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์) 1,715.00 1  ก.พ. 2567
93 ลูกหนี้เงินยืม-นส.สุไรนี ตาตูเละ บย.10/67(โครงการเสริมสร้างความรู้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี) 14,160.00 2  ก.พ. 2567
94 ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนร.-กลุ่มอำเภอบาเจาะ 10,000.00 2  ก.พ. 2567
95 ค่าไปรษณีย์เดือนม.ค.67 5,098.00 5  ก.พ. 2567
96 ค่าซื้อหมึกเครื่องปริ๊นเตอร์(วัสดุคงคลังครั้งที่ 2) 26,230.00 5  ก.พ. 2567
97 ลูกหนี้เงินยืม-นางนิภา กิ้มขู่ บย.11/67 9,345.00 9  ก.พ. 2567
98 ค่าขยะมูลฝอยเดือนม.ค.67 500.00 13  ก.พ. 2567
99 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.โนรี อีซอ 6,160.00 13  ก.พ. 2567
100 ค่าไฟฟ้าเดือนม.ค.67 65,815.38 13  ก.พ. 2567
101 ค่าน้ำประปาเดือนก.พ.67 5,125.41 13  ก.พ. 2567
102 รับคืนเงินลูกหนี้-นางน้ำฝน ชุดแดง บย.5/67(โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนร.ระดับเขตพื้นที่) -9,935.00 13  ก.พ. 2567
103 ค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-นายมูฮำมัดไพซัน มะเก๊ะ 20,815.00 15  ก.พ. 2567
104 ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนร.-กลุ่มอำเภอรือเสาะ 10,000.00 16  ก.พ. 2567
105 ค่าโทรศัพท์ TOT เดือนธ.ค.66 839.95 19  ก.พ. 2567
106 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นางน้ำฝน ชุดแดง(โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนร.ระดับเขตพื้นที่) 1,400.00 20  ก.พ. 2567
107 ลูกหนี้เงินยืม-นางวาสนา เทพโซะ บย.12/67 7,580.00 21  ก.พ. 2567
108 ค่าโทรศัพท์ CAT เดือนม.ค.67 3,950.48 23  ก.พ. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved