สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2567)  งบประมาณ 2,105,100.00 บาท เบิกจ่าย 2,086,327.87 บาท คงเหลือ 18,772.13 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนม.ค.67(บางส่วน) 289,798.39 19  ก.พ. 2567
2 เดือนก.พ.67 402,500.00 19  ก.พ. 2567
3 เดือนม.ค.67(อิสลามแบบเข้ม) 330,322.58 19  ก.พ. 2567
4 เดือนก.พ.67(อิสลามแบบเข้ม) 331,206.90 1  มี.ค. 2567
5 รับคืนเงินเดือนก.พ.67(อิสลามแบบเข้ม) -2,500.00 7  มี.ค. 2567
6 เดือนมี.ค.67 402,500.00 13  มี.ค. 2567
7 เดือนมี.ค.67(อิสลามแบบเข้ม) 332,500.00 1  เม.ย. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved