สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสอบและการพิมพ์แบบทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคณภาพผุ้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย "1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ"  งบประมาณ 16,220.00 บาท เบิกจ่าย 13,370.00 บาท คงเหลือ 2,850.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างพิมพ์แบบทดสอบ-นส.อรสุธี คงมา 4,598.00 20  ก.พ. 2567
2 ค่าจ้างจัดทำข้อสอบ-นส.อรสุธี คงมา 8,772.00 1  มี.ค. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved