สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพท.ที่ขาดแคลน อัตราละ 9,000 บาท รายเดิม 4 อัตรา (กุมภาพันธ์ 2567 ถึงพฤษภาคม 2567)  งบประมาณ 151,200.00 บาท เบิกจ่าย 113,400.00 บาท คงเหลือ 37,800.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนก.พ.67 36,000.00 13  ก.พ. 2567
2 ประกันสังคมเดือนก.พ.67 1,800.00 13  ก.พ. 2567
3 เดือนมี.ค.67 36,000.00 13  มี.ค. 2567
4 ประกันสังคมเดือนมี.ค.67 1,800.00 13  มี.ค. 2567
5 เดือนเม.ย.67 36,000.00 1  เม.ย. 2567
6 ประกันสังคมเดือนเม.ย.67 1,800.00 1  เม.ย. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved