สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต อัตราละ 15,000 บาท รายเดิม 7 อัตรา จ้างเหมาบริการ 1 อัตรา (กุมภาพันธ์ 2567 ถึงพฤษภาคม 2567)  งบประมาณ 498,000.00 บาท เบิกจ่าย 357,750.00 บาท คงเหลือ 140,250.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนก.พ.66(บางส่วน) 102,000.00 13  ก.พ. 2567
2 ประกันสังคมเดือนก.พ.67 5,250.00 13  ก.พ. 2567
3 เดือนก.พ.67(จ้างรายใหม่) 15,000.00 1  มี.ค. 2567
4 เดือนมี.ค.67 105,000.00 13  มี.ค. 2567
5 ประกันสังคมเดือนมี.ค.67 5,250.00 13  มี.ค. 2567
6 เดือนมี.ค.67(จ้างรายใหม่) 15,000.00 1  เม.ย. 2567
7 เดือนเม.ย.67 105,000.00 1  เม.ย. 2567
8 ประกันสังคมเดือนเม.ย.67 5,250.00 1  เม.ย. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved