สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างนักการภารโรง อัตราละ 9,000 บาท รายเดิม 62 อัตรา จ้างเหมาบริการ 5 อัตรา (กุมภาพันธ์ 2567 ถึงพฤษภาคม 2567)  งบประมาณ 2,423,200.00 บาท เบิกจ่าย 1,747,248.39 บาท คงเหลือ 675,951.61 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนก.พ.67(บางส่วน) 457,548.39 13  ก.พ. 2567
2 ประกันสังคมเดือนก.พ.67 27,900.00 13  ก.พ. 2567
3 เดือนก.พ.67(จ้างรายใหม่) 45,000.00 1  มี.ค. 2567
4 เดือนมี.ค.67 558,000.00 13  มี.ค. 2567
5 ประกันสังคมเดือนมี.ค.67 27,900.00 13  มี.ค. 2567
6 เดือนมี.ค.67(จ้างรายใหม่) 45,000.00 1  เม.ย. 2567
7 เดือนเม.ย.67 558,000.00 1  เม.ย. 2567
8 ประกันสังคมเดือนเม.ย.67 27,900.00 1  เม.ย. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved