สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างธุรการโรงเรียน อัตรา 9,000 บาท จ้างเหมาบริการ 74 อัตรา (กุมภาพันธ์ 2567 ถึงพฤษภาคม 2567) (  งบประมาณ 2,643,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,277,764.07 บาท คงเหลือ 1,365,235.93 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนก.พ.67(บางส่วน) 620,764.07 1  มี.ค. 2567
2 เดือนมี.ค.67 657,000.00 1  เม.ย. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved