สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างธุรการโรงเรียน อัตรา 15,000 บาท รายเดิม 58 อัตรา จ้างเหมาบริการ 4 อัตรา (กุมภาพันธ์ 2567 ถึงพฤษภาคม 2567)   งบประมาณ 3,783,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,693,246.92 บาท คงเหลือ 1,089,753.08 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนก.พ.67(บางส่วน) 728,971.06 13  ก.พ. 2567
2 ประกันสังคมเดือนก.พ.67 42,000.00 13  ก.พ. 2567
3 เดือนก.พ.67(จ้างรายใหม่) 68,275.86 1  มี.ค. 2567
4 เดือนมี.ค.67 840,000.00 13  มี.ค. 2567
5 ประกันสังคมเดือนมี.ค.67 42,000.00 13  มี.ค. 2567
6 เดือนมี.ค.67(จ้างรายใหม่) 90,000.00 1  เม.ย. 2567
7 เดือนเม.ย.67 840,000.00 1  เม.ย. 2567
8 ประกันสังคมเดือนเม.ย.67 42,000.00 1  เม.ย. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved