สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (มกราคม - มีนาคม 2567) โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ  งบประมาณ 135,000.00 บาท เบิกจ่าย 119,816.46 บาท คงเหลือ 15,183.54 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนม.ค.67 40,161.29 21  ก.พ. 2567
2 เดือนก.พ.67 34,655.17 8  มี.ค. 2567
3 เดือนมี.ค.67 45,000.00 1  เม.ย. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved