สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างเหมาบริการครูผู้สอนอิสลามศึกษา โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างเดือนมกราคม 2567 ถึงเดือนมีนาคม 2567  งบประมาณ 5,926,310.00 บาท เบิกจ่าย 5,890,483.32 บาท คงเหลือ 35,826.68 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนม.ค.67(บางส่วน) 1,930,016.13 2  ก.พ. 2567
2 รับคืนเงินเดือนม.ค.67(นส.ไซนะห์ บินมุซตอฟา) -6,774.19 8  ก.พ. 2567
3 เดือนก.พ.67 1,987,241.38 1  มี.ค. 2567
4 รับคืนเงินเดือนก.พ.67 -15,000.00 7  มี.ค. 2567
5 เดือนมี.ค.67 1,995,000.00 1  เม.ย. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved