สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา โครงการรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา ระหว่างเดือนมกราคม 2567 ถึงเดือนมีนาคม 2567  งบประมาณ 3,312,000.00 บาท เบิกจ่าย 3,303,000.00 บาท คงเหลือ 9,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนม.ค.66(บางส่วน) 1,071,000.00 2  ก.พ. 2567
2 เดือนก.พ.67 1,116,000.00 1  มี.ค. 2567
3 เดือนมี.ค.67 1,116,000.00 1  เม.ย. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved